[Mageia-i18n] I want to join spanish translation team

Diego Bello dbello at gmail.com
Fri Aug 24 08:24:25 CEST 2012


On Thu, Aug 23, 2012 at 12:41 PM, Eduardo Vieira
<eduardoj.vieirav at gmail.com> wrote:
> Hi, my name is Eduardo vieira, i'm from Venezuela. I want to join spanish
> translation team. My Mageia username is eduardojv.
> Thanks.

Hello Eduardo,

Thanks for the interest. Please go to Blogdrake.net and join the
MdkTrans team at
http://masai.blogdrake.net/mailman/listinfo/mdktrans_blogdrake.net

We translate either using the forum http://blogdrake.net/forum/5 or
through the mailing list.

Saludos,

-- 
Diego Bello Carreño


More information about the Mageia-i18n mailing list