[Mageia-i18n] Polish translator of web

Sławomir Skrzyniarz diodak at gmail.com
Fri Jul 6 22:10:36 CEST 2012


Hello,
I would help you with main web page translating.
My account name is diodak.

PS. I attach four translated files.

Best regards,
Sławomir Skrzyniarz


-- 
Sławomir Skrzyniarz
-------------- next part --------------
# Generated by extract2lang.php on 2012-06-29T19:58:02+02:00
# Domain 2

# en/2/download_index.php +14
;Download Mageia 2
Pobierz Mageia 2


# en/2/download_index.php +15
;Download Mageia 2 DVD, CD, LiveCD, network install ISO images.
Pobierz obraz ISO Mageia 2 DVD, CD, LiveCD, instalatora sieciowego.


# en/2/download_index.php +16
;mageia, mageia 2, linux, free, download, iso, torrent, vm, http, ftp, rsync, bittorrent
mageia, mageia 2, linux, darmowy, pobierz, iso, torrent, vm, http, ftp, rsync, bittorrent


# en/2/download_index.php +24
;Download <strong>Mageia 2</strong>
Pobierz <strong>Mageia 2</strong>


# en/2/download_index.php +31
;Free Software Installation Flavours
Wersje Instalatora Wolnego Oprogramowania


# en/2/download_index.php +36
;size
rozmiar


# en/2/download_index.php +37
;link
odnośnik


# en/2/download_index.php +65
;Up to 167 locales are supported:
Wspierane aż 167 lokalizacji:


# en/2/download_index.php +68
;and so much more!
i jeszcze więcej!


# en/2/download_index.php +69
;See the comprehensive list
Zobacz pełną listę 


# en/2/download_index.php +71
;These DVD and CD ISOs are made of Free Software exclusively.
Niniejsze obrazy ISO płyt DVD i CD wykonano wyłącznie z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania.


# en/2/download_index.php +72
;As a consequence, <span class="warn">proprietary Wi-Fi and video drivers are not included.
Konsekwencją tego jest <span class="warn">brak na płycie własnościowych sterowników kart graficznych i kart Wi-Fi.


# en/2/download_index.php +73
;If you need WiFi or specific video drivers <em>at install time</em>, you should go with below LiveCDs instead.</span>
Jeśli potrzebujesz określonego sterownika karty graficznej lub Wi-Fi <em>podczas instalacji</em>, powinieneś użyć do instalacji płyty LiveCD.</span>


# en/2/download_index.php +74
;You may, if you will, add nonfree software repository <em>after</em> the installation.
Możesz jeśli będziesz chciał dodać repozytorium oprogramowania nonfree <em>po</em> instalacji.


# en/2/download_index.php +77
;Please note that there is a <span class="warn">problem with notebooks using Intel, AMD/ATI and nVidia graphic cards.</span>
Proszę zauważyć, że należy spodziewać się <span class="warn">problemów z notebookami wykorzystującymi karty graficzne Intel, AMD/ATI i nVidia.</span>


# en/2/download_index.php +79
;See the errata about this
Zobacz erratę na ten temat


# en/2/download_index.php +86
;Use LiveCDs for fresh new installs ONLY.
Wersje LiveCD użyj TYLKO do nowej instalacji systemu.


# en/2/download_index.php +87
;DO NOT use those LiveCDs to upgrade from Mageia 1!
NIE UŻYWAJ wersji LiveCD do aktualizacji Mageia w wersji 1!


# en/2/download_index.php +88
;Use above DVD or CD and see the <a href="%s" hreflang="en">upgrade guide</a>.
Użyj powyższych DVD lub CD i przeglądnij  <a href="%s" hreflang="pl">przewodnik aktualizacji</a>.


# en/2/download_index.php +105
;Included locales:
Zawiera lokalizacje:


# en/2/download_index.php +163
;Each download is approximately 700MB.
Każdy plik ma około 700MB.


# en/2/download_index.php +167
;Wired Network-based Installation CD
Płyty instalacyjne CD dla przewodowych łącz internetowych


# en/2/download_index.php +168
;Download quickly (about 40 MB) and immediately boot into install mode from <em>wired</em> network or a local disk.
Pobierz szybko (około 40 MB) i natychmiast uruchom instalator z pobranej płyty i przejdź do instalacji w trybie <em>przewodowego</em> łącza internetowego lub z dysku lokalnego.


# en/2/download_index.php +179
;Pure Free Software CD
CD wyłącznie z Wolnym Oprogramowaniem


# en/2/download_index.php +184
;Same + nonfree firmware
Takie same + nonfree firmware


# en/2/download_index.php +185
;needed for some disc controllers, some network cards, etc.
potrzebne do niektórych kontrolerów dysku, kart sieciowych itd.


# en/2/download_index.php +198
;May 22<sup>nd</sup> 2012
22 maja 2012


# en/2/download_index.php +200
;Release notes
Informacje o wersji


# en/2/download_index.php +205
;Upgrading<br>from Mageia 1?
Aktualizacja<br>z Mageia 1?


# en/2/download_index.php +207
;<strong>do not</strong> use LiveCDs;
<strong>nie</strong> używaj płyt LiveCD;


# en/2/download_index.php +208
;see the <a href="%s" hreflang="en">upgrade guide</a>
zobacz <a href="%s" hreflang="pl">przewodnik aktualizacji</a>


# en/2/download_index.php +214
;Looking for Mageia 1?
Szukasz Mageia 1?


# en/2/download_index.php +215
;It is <a href="%s">here now</a>.
Jest <a href="%s">tutaj</a>.


# en/for-pc/index.php +12
;Mageia 2, for your PC
Mageia 2, dla komputera PC


# en/for-pc/index.php +21
;for your PC
dla komputera PC


# en/for-pc/index.php +26
;Plenty
Mnogość


# en/for-pc/index.php +27
;There are 19&nbsp;881&nbsp;packages in our repositories. And that's just for the 64-bit branch.
W naszym repozytorium jest 19&nbsp;881&nbsp; pakietów i to tylko dla wersji 64-bitowej.


# en/for-pc/index.php +28
;The total number is double that &ndash; and then if you consider the backports, and the packages in the Cauldron still testing... you'll see that Mageia users are spoiled for choice.
Całkowita liczba jest dwukrotnie większa &ndash; i jeśli rozważysz repozytorium backports i pakiety w Kotle będące w trakcie testów... zobaczysz jak użytkownicy Mageia są rozpieszczani mnogością wyboru.


# en/for-pc/index.php +29
;Here's a cross-section, first of the working graphical environments, and then of the core applications you could be using on your desktop:
Tutaj znajduje się przegląd, po pierwsze - dostępnych środowisk graficznych i tych podstawowych aplikacji, których możesz używać na swoim komputerze:


# en/for-pc/index.php +30
;Environments
Środowiska graficzne


# en/for-pc/index.php +31
;Mageia 2 has all the major desktop environments:
Mageia 2 ma wszystkie z ważniejszych środowisk graficznych:


# en/for-pc/index.php +44
;And then there are the window managers, including Openbox, WindowMaker, IceWM, Fluxbox, Fvwm2 and Awesome.
A także menedżery okien, w tym Openbox, WindowMaker, IceWM, Fluxbox, Fvwm2 i Awesome.


# en/for-pc/index.php +45
;Applications &rarr;
Aplikacje &rarr;


# en/for-pc/index.php +46
;There are many, many to choose from &ndash; including all the most popular.
Jest także wiele, wiele do wyboru z &ndash; uznanych za najbardziej popularne.


# en/for-pc/index.php +53
;Web
Sieć


# en/for-pc/index.php +54
;Choose your web browser from Firefox ESR 10.0.4, Chromium-browser 180.1025.160, Epiphany 3.4.1 or Opera 11.64 &ndash; or one of the many others such as Lynx or Konqueror; then pick an email client from KMail 4.8.2, Thunderbird ESR 10.0.4, Evolution 3.4.1 or maybe Claws-Mail or Mutt.
Wybierz swoją przeglądarkę z Firefox ESR 10.0.4, Chromium-browser 180.1025.160, Epiphany 3.4.1 lub Opera 11.64 &ndash; lub jednej z wielu innych takich jak Lynx lub Konqueror; następnie wybierz klienta poczty z KMail 4.8.2, Thunderbird ESR 10.0.4, Evolution 3.4.1 lub może Claws-Mail lub Mutt.


# en/for-pc/index.php +59
;Messaging
Komunikatory


# en/for-pc/index.php +60
;Choose from Kopete, Pidgin, Empathy or Kadu for instant messaging; use Quassel, Konversation, XChat-Gnome or KVIrc for IRC chat; try QuteCom or Ekiga (or even Skype) for VOIP.
Wybierz z Kopete, Pidgin, Empathy lub Kadu do natychmiastowej komunikacji; użyj Quassel, Konversation, XChat-Gnome lub KVIrc do pogawędek na IRCu; spróbuj QuteCom lub Ekiga (lub nawet Skype) do VOIP.


# en/for-pc/index.php +65
;Office
Biuro


# en/for-pc/index.php +66
;The two full-featured office suites LibreOffice and Calligra are there, as well as AbiWord, and a host of text editors including Kate; for finance there's KMyMoney, Skrooge or the professional-level GnuCash.
Dostępne są dwa w pełni funkcjonalne pakiety biurowe LibreOffice i Calligra, jak również AbiWord i bezliku edytorów tekstu zawierających między innymi Kate; do finansów jest KMyMoney, Skrooge lub na profesjonalnym poziomie GnuCash.


# en/for-pc/index.php +71
;Image
Grafika


# en/for-pc/index.php +72
;Use GIMP for powerful image manipulation, or Inkscape for vector drawing; Blender is there for serious animation. DigiKam or Showfoto will take care of your photos, talk to your camera and give you more basic image editing.
Użyj GIMPa do skutecznej manipulacji obrazami lub Inkscape do rysunków wektorowych; Blender do poważnych animacji. DigiKam or Showfoto zadba o twoje fotografie, skomunikuje się z twoim aparatem i pozwoli na prostą edycję obrazów.


# en/for-pc/index.php +77
;Sound
Dźwięk


# en/for-pc/index.php +78
;For playing audio files, choose from Amarok 2.5.0 and Rhythmbox, among others; use VLC, Totem or MPlayer for video and for audio, or use the XBMC Media Center as your home entertainment system. Some packages can be found in both the Core and Tainted repositories: the packages in the Core repository support only non-patent-encumbered codecs and the packages in the Tainted repository support all codecs, for users who live in countries where those codecs don't infringe local laws.
Do odtwarzania plików audio wybierz z pośród Amaroka 2.5.0 i Rhythmboxa oraz innych; do plików video i audio użyj VLC, Totema lub MPlayera lub użyj XBMC Media Center jako domowy system rozrywki. Niektóre z pakietów możesz znaleźć zarówno w Głównym repozytorium (Core) i repozytorium Skażonym (Tainted): pakiety w głównym repozytorium nie zawierają kodeków opatentowanych, a repozytorium Skażone zawiera wszystkie kodeki bez wyjątku, i są przeznaczone dla użytkowników mieszkających w krajach, gdzie nie naruszają one prawa.


# en/for-pc/index.php +83
;Video
Wideo


# en/for-pc/index.php +84
;For editing video files, try Avidemux, Kino or OpenShot; for subtitles, there's Gaupol or Subtitles Composer; use MythTV, Miro, tvtime, FreetuxTV or Me TV for watching or recording TV programmes.
Do edycji plików wideo spróbuj Avidemuxa, Kino lub OpenShota; dla subtekstu jest Gaupol lub Subtitles Composer; do oglądania i nagrywania programów TV skorzystaj z MythTV, Miro, tvtime, FreetuxTV lub Me TV.


# en/for-pc/index.php +89
;Plus
Plus


# en/for-pc/index.php +90
;Then there's ZoneMinder, for CCTV Security; VirtualBox or WINE for virtualisation; and a range of development environments such as Anjuta, Eclipse, Netbeans or KDevelop.
Dostępny jest ZoneMinder, dla CCTV Security; VirtualBox lub WINE dla wirtualizacji; i pełny zakres środowiska programistycznych takich jak Anjuta, Eclipse, Netbeans lub KDevelop.


# en/for-pc/index.php +95
;For more information about these and other packages, check the <a href="%s">Mageia 2 Release notes</a>.
Więcej informacji o tych i innych pakietach znajdziesz <a href="%s">Informacji o wydaniu Mageia 2</a>.


# en/for-pc/index.php +96
;You can take a look at the <a href="%s">Mageia Application Database</a> to get a more complete list of Mageia packages.
Można przyjrzeć się <a href="%s">Aplikacjom Bazodanowym Mageia</a> aby uzyskać pełną listę pakietów Mageia.


# en/for-server/index.php +12
;Mageia 2, for your server
Mageia 2 dla twojego serwera


# en/for-server/index.php +21
;for your server
dla twojego serwera


# en/for-server/index.php +26
;Mageia 2 has all the main services and server packages you will need to run your server.
Mageia 2 ma wszystkie główne usługi i pakiety serwerowe potrzebne do uruchomienia serwera.


# en/for-server/index.php +30
;Administration
Administracja


# en/for-server/index.php +34
;The entire High Availability stack has been updated, and now includes drbd 8.3.11, Corosync 2.0.0 and Pacemaker 1.1.7.
Pełny stos Wysokiej Dostępności została uaktualniony i teraz zawiera drbd 8.3.11, Corosync 2.0.0 i Pacemaker 1.1.7.


# en/for-server/index.php +36
;Databases
Bazy danych


# en/for-server/index.php +37
;Databases included are PostgreSQL 8.4.11; MariaDB, which replaces MySQL 5.5.23; BDB.
Bazy danych zawierają PostgreSQL 8.4.11; MariaDB, który jest zamiennikiem MySQL 5.5.23; BDB.


# en/for-server/index.php +38
;And there are NoSQL servers too: CouchDB 1.1.1, Redis 2.4.8, Cassandra 1.4.0, MongoDB 2.0.3.
Są także serwery NoSQl: CouchDB 1.1.1, Redis 2.4.8, Cassandra 1.4.0, MongoDB 2.0.3.


# en/for-server/index.php +40
;Servers
Serwery


# en/for-server/index.php +41
;Web servers include Apache 2.2.22, Cherokee 1.2.101 and lighttpd 1.4.30.
Serwery www zawierają Apache 2.2.22, Cherokee 1.2.101 i lighttpd 1.4.30.


# en/for-server/index.php +42
;For file and directory sharing and network printing on heterogeneous networks, we have Samba 3.6.5, OpenLDAP 2.4.29 and Cups 1.5.2.
Dla plików i katalogów dzielonych i drukarek sieciowych w sieciach heterogenicznych mamy serwer Samba 3.6.5, OpenLDAP 2.4.29 i Cups 1.5.2.


# en/for-server/index.php +43
;Mail servers included with Mageia 2 are Postfix 2.8.8, Cyrus-imapd 2.4.13 and Dovecot 1.2.17.
Serwery poczty wchodzące w skład Mageia 2 to Postfix 2.8.8, Cyrus-imapd 2.4.13 i Dovecot 1.2.17.


# en/for-server/index.php +49
;For more information about these and other packages, check the <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mageia_2_Release_Notes">Mageia 2 Release notes</a>.
W celu poszerzenia informacji o tych i innych pakietach, sprawdź <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mageia_2_Release_Notes">Informację o wydaniu Mageia 2</a>.


# en/2/index.php +14
;Mageia 2
Mageia 2


# en/2/index.php +16
;Mageia 2 is the new, solid, stable Linux distribution from the Mageia project.
Mageia 2 is nową, trwałą i stabilną dystrybucją Linuxa pochodzącą od projektu Mageia.


# en/2/index.php +30
;Mageia 2 is a GNU/Linux distribution for your computer, released by the <a href="%s">Mageia community</a>.
Mageia 2 jest dystrybucją GNU/Linux dla twojego komputera wydaną przez <a href="%s">Społeczność Mageia</a>.


# en/2/index.php +33
;What's new?
Co nowego?


# en/2/index.php +35
;Too much to include here! See the <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mageia_2_Release_Notes">release notes</a> for an extensive exposé.
Zbyt dużo, by zawrzeć tutaj! Zobacz <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mageia_2_Release_Notes">informacje o wydaniu</a> dla uszczegółowienia.


# en/2/index.php +37
;<a href="../downloads/" style="background: #1272B1; color: white; padding: 0.9em; margin: 1em; display: inline-block; text-shadow: 0 1px 6px #000; border-radius: 3px;">Download it right away!</a>
<a href="../downloads/" style="background: #1272B1; color: white; padding: 0.9em; margin: 1em; display: inline-block; text-shadow: 0 1px 6px #000; border-radius: 3px;">Pobierz go już teraz!</a>


# en/2/index.php +39
;Mageia in context
Kontekst Mageia


# en/2/index.php +41
;Mageia is both a Community and a Linux Distribution, with Mageia 2 being our second release.
Mageia jest zarówno Społecznością jak i Dystrybucją Linuxa, a Mageia 2 jest naszym drugim wydaniem.


# en/2/index.php +43
;Since the release of <a href="../1/">Mageia 1</a>, our offering has been consistently in the <a href="%s">top 10 of Distrowatch's most popular distributions</a>.
Od wydania <a href="../1/">Mageia 1</a>, nasza oferta jest stale w pierwszej dziesiątce popularnych dystrybucji w rankingu Distrowatch</a>.


# en/2/index.php +46
;Mageia 2 is supported by the <a href="../about/">Mageia.org nonprofit organisation</a>, which is governed by a body of recognized and elected contributors.
Mageia 2 jest wspierana przez <a href="../about/">organizację non-profit Mageia.org</a>, która jest zarządzana przez organ uznany i wybrany przez użytkowników.


# en/2/index.php +47
;Mageia 2 has been made by more than 100 people from all around the world.
Mageia 2 została założona przez ponad 100 ludzi z całego świata.


# en/2/index.php +49
;Our work adds to the excellent work of the wider Linux and Free Software community. We aim to bring one of the best, most stable, reliable and enjoyable experience and platform we can make; for regular users, developers and businesses.
Nasza praca przyczynia się do doskonałej pracy ogólnie Linuxa i społeczności Wolnego Oprogramowania. Naszym celem jest dostarczenie jednej z najlepszych, najstabilniejszych, niezawodnych platform jakie da się zbudować; przyjemnych w użyciu dla użytkowników, developerów i biznesu. 


# en/2/index.php +51
;We welcome new contributors to any of the many different teams that go to make up Mageia the Community, and we encourage you to join us.
Zapraszamy nowych użytkowników do jednego z wielu zespołów, które stanowią Społeczność Mageia i zachęcamy do przyłączenia się do nas.
-------------- next part --------------
# Generated by extract2lang.php on 2012-05-23T17:06:33+02:00
# Domain about

# /en/about/index.php +12
;About Mageia
O Mageia


# /en/about/index.php +13
;Mageia is a Free Software, community-led project. Learn more about it.
Mageia jest Wolnym Oprogramowaniem, projektem prowadzonym przez społeczność. Dowiedz się więcej na ten temat.


# /en/about/index.php +14
;mageia, mageia.org, about, mission, contacts, governance, values, timeline
mageia, mageia.org, o nas, misja, kontakty, zarządzanie, wartości, kalendarium


# /en/about/index.php +28
;About Mageia
O Mageia


# /en/about/index.php +34
;Mageia is a GNU/Linux-based, Free Software operating system.
Mageia jest systemem operacyjnym (Wolne Oprogramowanie) opartym o GNU/Linux.


# /en/about/index.php +35
;It is a <a href="../community/">community project</a>, supported by <a href="#mageia.org">a nonprofit organisation</a> of elected contributors.
To jest <a href="../community/">projekt społecznościowy</a>, wspierany przez <a href="#mageia.org">organizację non-profit</a> wybraną przez użytkowników.


# /en/about/index.php +38
;Our mission: to build great tools for people.
Nasza misja: budować wspaniałe narzędzia dla ludzi.


# /en/about/index.php +39
;Further than just delivering a secure, stable and sustainable operating system, the goal is to set up a stable and trustable governance to direct collaborative projects.
Oprócz dostarczania bezpiecznego, stabilnego i trwałego systemu operacyjnego, naszym celem jest stworzenie stabilnego wiarygodnego zarządzania do kierowania projektów współpracy.


# /en/about/index.php +40
;To date, Mageia:
Mageia do tej pory:


# /en/about/index.php +43
;<a href="2010-sept-announcement.html">started in September 2010 as a fork</a> of Mandriva Linux,
<a href="2010-sept-announcement.html">Start w wrzesień 2010 jako fork</a> Mandriva Linux,


# /en/about/index.php +45
;gathered <a href="../community/">hundreds of careful individuals and several companies worldwide</a>,
zebranie <a href="../community/">setek starannych osób i kilka firm na całym świecie</a>,


# /en/about/index.php +46
;who coproduce the infrastructure, the distribution itself, <a href="http://wiki.mageia.org/">documentation</a>, <a href="../downloads/">delivery</a> and <a href="../support/">support</a>, using Free Software tools;
które zbudują infrastrukturę, dystrybucje we własnym zakresie, <a href="http://wiki.mageia.org/">dokumentację</a>, <a href="../downloads/">dostawę</a> and <a href="../support/">wsparcie</a>, z wykorzystaniem darmowych narzędzi;


# /en/about/index.php +48
;released two major stable releases <a href="../1/">in June 2011</a> and <a href="../2/">in May 2012</a>.
wydanie dwóch ważnych stabilnych wersji <a href="../1/">w czerwcu 2011</a> i <a href="../2/">w maju 2012</a>.


# /en/about/index.php +69
;<a href=%s>Mageia.Org's legal constitution</a> and <a href=%s>governance</a> rules;
<a href=%s>Konstytucja prawna Mageia.Org</a> i reguły <a href=%s>zarządzania</a>;


# /en/about/index.php +72
;is the French, Paris-based legal structure supporting the Mageia project.
ze swoimi strukturami prawnymi wspierająca projekt Mageia jest we Francji, z siedzibą w Paryżu.


# /en/about/index.php +74
;<a href="/en/about/reports/">financial reports</a>, <a href="/en/thank-you/">donators</a>.
<a href="/en/about/reports/">raporty finansowe</a>, <a href="/en/thank-you/">darczyńcy</a>.


# /en/about/index.php +78
;Media &amp; artwork
Media &amp; grafika


# /en/about/index.php +80
;<a href="%s">Logo, CD covers files, media files</a>.
<a href="%s">Loga, pliki z okładkami na CD, pliki multimedialne</a>.


# /en/about/index.php +81
;<a href="%s">Current graphics charter</a>.
<a href="%s">Aktualna szata graficzna</a>.
-------------- next part --------------
# Generated by extract2lang.php on 2012-06-29T22:43:53+02:00
# Domain map

# en/map/index.php +11
;About Mageia
O Mageia


# en/map/index.php +14
;Mission
Misja


# en/map/index.php +15
;Projects
Projekty


# en/map/index.php +16
;News
Aktualności


# en/map/index.php +17
;Contacts
Kontakty


# en/map/index.php +18
;Supporters
Ofiarodawcy


# en/map/index.php +19
;Governance
Zarząd


# en/map/index.php +21
;Board
Komisja


# en/map/index.php +22
;Council
Rada


# en/map/index.php +23
;Teams
Zespoły


# en/map/index.php +26
;Values
Wartości


# en/map/index.php +27
;Code of conduct
Kodeks postępowania


# en/map/index.php +30
;Constitution
Konstytucja


# en/map/index.php +31
;Members
Członkowie


# en/map/index.php +32
;Reports
Reporty


# en/map/index.php +35
;Timeline
Kalendarium


# en/map/index.php +39
;Downloads
Pobieranie


# en/map/index.php +42
;2 (May 2012)
2 (Maj 2012)


# en/map/index.php +43
;1 (June 2011)
1 (Czerwiec 2011)


# en/map/index.php +44
;Download mirrors
Lista serwerów lustrzanych


# en/map/index.php +48
;Support
Wsparcie


# en/map/index.php +51
;Software updates
Aktualizacje oprogramowania


# en/map/index.php +52
;Product lifecycle
Cykl produktu


# en/map/index.php +53
;Community support
Wsparcie społeczności


# en/map/index.php +54
;Professional support
Profesjonalne wsparcie


# en/map/index.php +55
;Compatible hardware
Kompatybilny sprzęt


# en/map/index.php +56
;FAQ
FAQ


# en/map/index.php +60
;Community
Społeczność


# en/map/index.php +63
;Planet
Planet


# en/map/index.php +63
;http://planet.mageia.org/en/
http://planet.mageia.org/pl/


# en/map/index.php +64
;Blog
Blog


# en/map/index.php +64
;http://blog.mageia.org/en/
http://blog.mageia.org/pl/


# en/map/index.php +65
;Calendar
Kalendarz


# en/map/index.php +66
;Mailing-lists
Listy mailingowe


# en/map/index.php +69
;http://forums.mageia.org/
http://forums.mageia.org/


# en/map/index.php +76
;Contribute
Wsparcie


# en/map/index.php +79
;Why contribute?
Czemu warto wpierać?


# en/map/index.php +80
;How to contribute?
Jak można pomóc?


# en/map/index.php +81
;Donate
Datki


# en/map/index.php +85
;About you
O tobie


# en/map/index.php +88
;Your Mageia id
Twoje Mageia id


# en/map/index.php +89
;Privacy policy
Polityka prywatności


# en/map/index.php +123
;Mageia.org site map
Mapa strony Mageia.org


# en/map/index.php +124
;mageia, web site, map, sitemap
mageia, strona www, mapa, mapa strony


# en/map/index.php +132
;Site Map
Mapa strony


# en/map/index.php +134
;welcome!
Witaj!


# en/map/index.php +140
;You still can not find what you were looking for? Try searching mageia.org:
Nie możesz znaleźć tego czego szukasz? Spróbuj przeszukać mageia.org:
-------------- next part --------------
# Generated by pa2lang.php on 2012-06-30T00:39:05+02:00
# from /media/data/Mageia SVN/web/www/trunk/en/support/locales.php $_t

;Support for Mageia distribution
Wsparcie dla dystrybucji Mageia;List of support resources for Mageia distribution.
Wykaz środków wsparcia dla dystrybucji Mageia;mageia, linux, support, help, hardware, qa, test
mageia, linux, wsparcie, pomoc, sprzęt, qa, test;Support
Wsparcie;Community Support
Wsparcie społeczności;Professional Support
Profesjonalne wsparcie;Hardware Requirements
Wymagania sprzętowe;Updates
Aktualizacje;Updates are available for %s and %s (security and bug fixes) and published on an ongoing basis.
Aktualizacje są dostępne dla %s i %s (bezpieczeństwo i poprawki błędów) i publikowane na bieżąco.;You may subscribe to our %s announce list to be notified of these.
Możesz zapisać się na naszą listę ogłoszeniową %s by być poinformowanym.;You can install these from the Mageia Control Center.
Możesz zainstalować je z użyciem Mageia Control Center.;If you need help, information or directions about the Mageia distribution you installed or about the project, you can try to reach us through:
Jeśli potrzebujesz pomocy, informacji lub pouczenia o zainstalowanej dystrybucji Mageia lub o projekcie, możesz spróbować dotrzeć do nas:;<a href="http://forums.mageia.org/en/">Community support forums</a> in English &ndash; see <a href="https://forums.mageia.org/en/viewforum.php?f=20">other Mageia community forums</a> for support in your language;
<a href="http://forums.mageia.org/en/">Forum wsparcia społeczności</a> po angielsku &ndash; zobacz <a href="https://forums.mageia.org/en/viewforum.php?f=20">inne fora społeczności Mageia</a> dla wsparcia w twoim języku;;IRC channels where you can discuss live with other Mageia users and contributors: <a href="irc://irc.freenode.net/#mageia" hreflang="en">#mageia</a> or other localized <a href="https://wiki.mageia.org/en/IRC#channels_in_other_languages">channels</a>;
kanały IRC, gdzie możesz na żywo dyskutować z innymi użytkownikami i dostawcami: <a href="irc://irc.freenode.net/#mageia" hreflang="en">#mageia</a> lub dla innych lokalizacji <a href="https://wiki.mageia.org/pl/IRC#channels_in_other_languages">kanały</a>;;our <a href="https://wiki.mageia.org/en/">Wiki</a> (still rough at the time, we are working on it!);
nasze <a href="https://wiki.mageia.org/en/">Wiki</a> (na ten czas wersja wstępna, pracujemy nad tym!);;our <a href="http://www.mageia.org/mailman/" hreflang="en">mailing-lists</a>;
nasza <a href="http://www.mageia.org/mailman/" hreflang="en">lista mailingowa</a>;;local events: follow our <a href="http://blog.mageia.org/en/">blog</a> and <a href="http://www.mageia.org/en/calendar/">calendar</a>.
lokalne wydarzenia: na naszym <a href="http://blog.mageia.org/en/">blogu</a> i <a href="http://www.mageia.org/en/calendar/">kalendarzu</a>.;Mageia.Org does not provide or endorse commercial/professional support or other services around the distribution. But there are organizations providing such services and more.
Mageia.Org nie dostarcza lub udziela komercyjnego/profesjonalnego wsparcia lub innych usług w całej dystrybucji. Są jednak organizacje dostarczające takich usług i wiele więcej.;Please check the <a href="%s">commercial vendors</a> list
Sprawdź <a href="%s">komercyjnych sprzedawców</a> list.;Mageia software runs on most x86 computer systems available as of today, April 2011.
Oprogramowanie Mageia współpracuje na większości komputerów klasy x86 dostępnych dzisiaj, kwiecień 2011.;You can follow this hardware requirements list:
Możesz śledzić tę listę wymagań sprzętowych:;Processor: any AMD, Intel or VIA processor;
Procesory: dowolny procesor AMD, Intel lub VIA;;Memory (RAM): 512MB minimum, 2GB recommended;
Pamięć (RAM): minimum 512MB, rekomendowane 2GB;;Storage (HDD): 1GB for a minimal installation, 6GB for a full setup;
Powierzchnia dyskowa (HDD): 1GB dla minimalnej instalacji, 6GB dla pełnej instalacji;;Optical drive: CD or DVD depending on the ISO you use (network, USB key installation available);
Dysk optyczny: CD lub DVD zależnie od wybranego obrazu ISO (instalacja sieciowa, dostępna również na kluczu USB);;Graphic card: any ATI, Intel, Matrox, nVidia, SiS or VIA graphic card;
Karta graficzna: dowolna karta graficzna ATI, Intel, Matrox, nVidia, SiS lub VIA;;Sound card: any AC97, HDA or Sound Blaster sound card.
Karta dźwiękowa: dowolna karta dźwiękowa zgodna z AC97, HDA lub Sound Blaster.;For some kinds of hardware (Wi-Fi chipsets, 3D graphic cards) to work properly, specific firmware or software may be needed, this is available in a specific online repository called "nonfree" (learn more).
Dla niektórych typów sprzętu (chipsety Wi-Fi, karty graficzne 3D) do prawidłowej pracy potrzebują specyficznego firmware'u lub oprogramowania, które jest dostępne w repozytorium zwanym "nonfree" (dowiedz się więcej).;We may set up a hardware compatibility list/directory as well as a hardware certification process; but that's still at the planning stage. Feel free to join/contact our <a href="%s">Web</a> and <a href="%s">QA</a> teams if you would like to help in this regard.
Możemy stworzyć listę/katalog zgodności sprzętu jak również proces certyfikacji sprzętu; ale to jest dalej w planach. Zapraszamy do przyłączenia się/kontaktu przez naszą <a href="%s">stronę www</a> i grupą <a href="%s">QA</a> jeśli potrzebujesz pomocy z tym związanej.

;You may check and report bugs on <a href="%s">our Bugzilla (bugs.mageia.org)</a>.
Możesz sprawdzić i raportować błędy na <a href="%s">naszej Bugzilli (bugs.mageia.org)</a>.

;Bugs Reports
Raportowanie błędów


More information about the Mageia-i18n mailing list