[Mageia-i18n] Web page - Polish translation

Sławomir Skrzyniarz diodak at gmail.com
Wed Jul 25 20:56:12 CEST 2012


Hi,
I translated:
- community.pl.lang
- contribute.pl.lang
and update rest files:
- 2.pl.lang
- about.pl.lang
- support.pl.lang.

Please add this to SVN.


Best regards,
Sławek

Dnia sobota, 21 lipca 2012 14:36:32 Pavel Fric pisze:

Hi,

I translated the file community.cs.lang. In attachment. Please add it to SVN.

Greetings, Pavel Fric
-- 
Sławomir Skrzyniarz
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: </pipermail/mageia-i18n/attachments/20120725/ba62b929/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
;Mageia Community
Społeczność Mageia


;Mageia Community Central is the place where all contributors and users can find the latest news about Mageia and learn more about what to do in the project.
Centrala Społeczności Mageia jest miejscem, gdzie wszyscy wolontariusze i użytkownicy mogą znaleźć wiadomości o Mageia i dowiedzieć się o to co mogą zrobić w projekcie.


;mageia, community, news, tools, tasks
mageia, społeczność, wiadomości, narzędzia, zadania


;Mageia Community Central
Centrala Społeczności Mageia


;http://blog.mageia.org/en/
http://blog.mageia.org/pl/


;Blog
Blog


;http://planet.mageia.org/en/
http://planet.mageia.org/en/


;Planet
Planeta


;Calendar
Kalendarz

;https://forum.mageia.org/en/
https://forum.mageia.org/en/


;Forums
Forum


;http://wiki.mageia.org/
http://wiki.mageia.org/


;News
Wiadomości


;How to contribute?
Jak mogę wesprzeć Mageię?


;Start here
Rozpocznij tutaj


;and meet us on <a href="http://wiki.mageia.org/en/IRC">IRC</a>.
i spotkaj nas na <a href="http://wiki.mageia.org/en/IRC">IRCu</a>.


;You can also <a href="../donate/">support financially</a> the project!
Możesz także <a href="../donate/">wesprzeć finansowo</a> projekt.


;Toolbox
Narzędzia


;Wiki</a> &larr; collaborative documentation
Wiki</a> &larr; dokumentacja


;Bugzilla</a> &larr; to report bugs
Bugzilla</a> &larr; do zgłaszania błędów


;Forum
Forum


;Mageia Applications Database
Baza Aplikacji Mageia


;For developers &amp; packagers
Dla developerów i pakerów


;Subversion
Subwersje


;Git</a> code repositories
Git</a> - repozytorium kodu źródłowego


;Packages submission queue
Kolejka nadsyłania pakietów


;unmaintained packages
pakiety nieutrzymywane


;Global QA report
Globalny report QA


;Conversations
Rozmowy


;... or, how to get in touch with us? Easy:
... lub jak być z nami w kontakcie? Bardzo prosto:


;IRC</a> on Freenode
na IRCu</a> na Freenode


;mailing-lists 1</a> &amp; <a href="http://ml.mageia.org/">2
liści mailingowej 1</a> &amp; <a href="http://ml.mageia.org/">2


;in real life!
i w prawdziwym świecie!


;during events!
podczas wydarzeń,w których uczestniczy Mageia!


;Teams you can join!
Zespoły do których możesz się przyłączyć!


;Atelier
Pracownia


;Documentation
Dokumentacja


;Packaging
Pakowanie


;Testing &amp; <abbr title="Quality Assurance">QA</abbr>
Testowanie &amp; <abbr title="Zapewnienie jakości">QA</abbr>


;Translation
Tłumaczenia


;Systems &amp; infrastructure administration
Systemy &amp; zarządzanie infrastrukturą


;Mageia
Mageia


;More about Mageia
Więcej o Magei


;Our <a href="../about/code-of-conduct/">code of conduct</a> and <a href="../about/values/">values</a>
Nasz <a href="../about/code-of-conduct/">kodeks postępowania</a> i <a href="../about/values/">wartości</a>


;Our governance model</a> and structure:
Nasz zarząd</a> i struktura:


;Teams
Grupy


;the Council
Rada


;the Board
Zarząd


;<a href="../donate/">Donations</a> &amp; <a href="/en/about/reports/">reports</a>.
<a href="../donate/">Datki</a> &amp; <a href="/en/about/reports/">reporty</a>.


;This page needs you! <a href="https://wiki.mageia.org/en/Web_team">Join the Web team</a>!
Ta strona potrzebuje ciebie! <a href="https://wiki.mageia.org/en/Web_team">Przyłącz się do zespołu Web</a>!
-------------- next part --------------
# Generated by pa2lang.php on 2012-07-24T00:20:13+02:00
# from /SVN/web/www/trunk/en/support/locales.php $_t
;Contribute to Mageia
Wesprzyj Mageię


;Here you can find out, how to contribute to the Mageia project
Dowiesz się tutaj jak wesprzeć projekt Mageia


;mageia, contribute, howto, operating system
mageia, wsparcie, jak, system operacyjny


;Many people from all over the world gather to build Mageia &ndash; a Linux-based operating system <em>and</em> a <a href="/en/about/code-of-conduct/">lively, fun community</a> for <a href="/en/about/values/">building Free Software projects</a>.
Wielu ludzi z całego świata wspólnie buduje Mageię &ndash; Linuxowy system operacyjny <em>oraz</em> <a href="/en/about/code-of-conduct/">energiczną i wspaniałą społeczność</a> <a href="/en/about/values/">budującą projekty Wolnego Oprogramowania</a>


;Contributing is open to anyone, this is Free Software! If you are curious and willing to join, there are things you can do, depending on your time and skills; you will always find someone to welcome and help/mentor you if needed so that your contribution to the project can be as good as it can be!
Wspierać Mageię może każdy, gdyż jest Wolnym Oprogramowaniem! Jeśli jesteś zainteresowany/-a i chcesz się przyłączyć wszystko zależy od ilości poświęconego czasu i umiejętności - zawsze znajdzie się ktoś, kto przywita Cię z radością i pomoże Ci uczynić twoją pracę w projekcie tak dobrą jaką tylko ona może być!

;Check what you could do below!
Sprawdź poniżej jak możesz się zaangażować.


;Roles
Role


;Helping users &amp; advocating the project
Pomoc użytkownikom i popieranie projektu


;Want to welcome and help new users or share tips with experienced ones? In <a href="https://wiki.mageia.org/en/IRC">IRC channels</a>, <a href="http://forums.mageia.org/">forums</a>, <a href="http://mageia.org/mailman/">mailing-lists</a>, local events? Just get in touch with us via one of these channels and share the fun!
Chcesz witać nowych użytkowników i im pomagać? Na <a href="https://wiki.mageia.org/en/IRC">kanałach IRC</a>, <a href="http://forums.mageia.org/">forach</a>, <a href="http://mageia.org/mailman/">listach mailingowych</a>, czy uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach? Skontaktuj się z nami za pomocą powyższych metod i dziel się radością użytkowania!


;Writing, copywriting and documenting
Pisanie, układanie haseł reklamowych i dokumentacja


;You have a taste for practical, clear, concise, proofread, nice writing? You like to take the challenge of explaining clearly complex ideas or systems and teaching others? You know how to mix form &amp; content to push the right message? Get in touch with our <a href="https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team">Documentation team</a>!
Potrafisz praktycznie, jasno, zwięźle, poprawić lub napisać tekst? Lubisz podejmować wyzwanie tłumaczenia jasno i całościowo idei lub systemów i uczyć innych? Wiesz jak zmieniać formę przekazu i treść by zbudować prawidłowy przekaz? Nawiąż kontakt z <a href="https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team">grupą dokumentacji</a>!


;Translating
Tłumaczenia


;Mageia is localized in more than 180 languages! Clarifying, completing, improving translations of software, guides, tutorials, Web sites, marketing material, etc. happens thanks to the effort of so many contributors. Join <a href="https://wiki.mageia.org/en/Internationalisation_Team_(i18n)">them</a>!
Mageia została przetłumaczona na 180 języków! Wyjaśnianie, finalizowanie, poprawa tłumaczeń oprogramowania, informatory, przewodniki, strony internetowe, materiały marketingowe itd. pomogą zwiększyć siłę wielu wolontariuszy. Przyłącz się <a href="https://wiki.mageia.org/en/Internationalisation_Team_(i18n)">do nas</a>!


;Triaging
Obsługa błędów


;Bugs happen! And some get reported. So, logically they need to be triaged to make the task of the packagers/developers fixing them easier: validation (is the bug reproducible?), collecting the needed debugging info from the reporter, assigning the report properly. <a href="https://wiki.mageia.org/en/Bug_Squad">Grow the Triage team</a> and be the link between users who report bugs in the forums or mailing-lists, and the <a href="http://bugs.mageia.org/">Mageia Bugzilla</a> used by developers.
Pojawił się błąd! Ktoś nadesłał błąd. Więc konieczne jest przesłanie raportu do pakerów/developerów by łatwiej go było naprawić: potwierdzenie (czy błąd jest powtarzalny?), zebranie potrzebnych danych zaistniałych błędów (debugowanie) do raportu, przydzielenie raportu do odpowiedniej grupy roboczej. <a href="https://wiki.mageia.org/en/Bug_Squad">Stań się członkiem zespołu Obsługi błędów (Triage team)</a> i bądź w kontakcie z użytkownikami, którzy chcą raportować błędy na forach lub grupach mailingowych oraz na <a href="http://bugs.mageia.org/">Mageia Bugzilla</a> wykorzystywanej przez developerów.


;Testing &amp; <abbr title="Quality Assurance">QA</abbr>
Testowanie &amp; <abbr title="Zapewnienie jakości">QA</abbr>


;We can't ship software if we are not confident it works well! <a href="https://wiki.mageia.org/en/QA_Team">Testers and QA</a> people make sure what we do (software, packages, ISO's, Web sites) match our expectations for quality before they reach users.
Nie możemy dostarczyć oprogramowania jeśli nie jesteśmy pewni, że działa prawidłowo! <a href="https://wiki.mageia.org/en/QA_Team">Testerzy i ludzie z QA</a> muszą mieć pewność co robimy (oprogramowanie, pakiety, obrazy ISO, strony internetowe) dopasować nasze oczekiwania w zakresie jakości przed dotarciem do użytkowników.


;Marketing, Communication &amp; Evangelism
Marketing, Komunikacja &amp; Ewangelizacja


;Better understanding of who uses and contributes to the project to help them even more, making sure the Mageia voice is consistent and heard, that's a job for the <a href="https://wiki.mageia.org/en/Marcom_Team">marcomm team</a> (Marketing and Communication), on both global and local scales.
Lepsze zrozumienie użytkowników, którzy używają i wspierają projekt pomoże jeszcze bardziej, że głos Magei jest spójny i słyszalny, co jest celem pracy <a href="https://wiki.mageia.org/en/Marcom_Team">zespołu marcomm</a> (Marketingu i Komunikacji), na skalę globalną i lokalną.


;Graphic &amp; UI design
Grafika &amp; Projektowanie Interfejsu Użytkownika


;Software isn't only about code neither is Mageia only about technology. So make it human, practical and beautiful! If you have a talent and experience in graphic design, ergonomics <a href="https://wiki.mageia.org/en/Artwork_team">join the artwork team</a>!
Oprogramowanie nie jest tylko kodem i nie tylko technologią. Czyni to ludzkim, praktycznym i pięknym! Jeśli jesteś utalentowany i doświadczony w projektowaniu graficznym, ergonomii <a href="https://wiki.mageia.org/en/Artwork_team">przyłącz się do zespołu grafików</a>!


;Coding &amp; packaging
Kodowanie &amp; pakowanie


;Contribute to the core of the distribution with your technical skills! Adding, fixing, patching and maintaining software to be included in the distribution, from upstream projects or from Mageia-specific sources. Join the <a href="https://wiki.mageia.org/en/Packagers_Team">Packagers team</a>!
Wesprzyj rdzeń dystrybucji twoimi umiejętnościami technicznymi! Dodawaj, naprawiaj, łataj i pielęgnuj oprogramowanie zawarte w dystrybucji z głównych  projektów lub z określonych źródeł Mageia. Przyłącz się do <a href="https://wiki.mageia.org/en/Packagers_Team">zespołu Pakowaczy</a>!


;Web, tools, systems design &amp; administration
Sieć, narzędzia, projektowanie systemów &amp; administracja


;Mageia depends on infrastructure and tools that enable everyone to collaborate. These need experts to build, maintain, develop, provide and manage servers, connections, security, applications, data flow, etc. It takes from <a href="https://wiki.mageia.org/en/Sysadmin_Team">system administrators</a> to <a href="https://wiki.mageia.org/en/Web_team">Web designers/developers/integrators</a> to manage this huge task.
Mageia zależy od infrastruktury i narzędzi, które pozwalają każdemu współpracować. Potrzebujemy ekspertów od budowania, utrzymania, rozwoju, dostarczania i  zarządzania serwerami, łącz internetowych, bezpieczeństwa, aplikacji, przepływu danych itd. Bierzemy to od <a href="https://wiki.mageia.org/en/Sysadmin_Team">administratorów systemów</a> dla <a href="https://wiki.mageia.org/en/Web_team">Projektantów/Developerów/Integratorów Sieciowych</a> do zarządzania dużymi zadaniami.


;Mirroring
Serwery lustrzane


;Making all the software provided by Mageia available requires <a href="http://mirrors.mageia.org/">several mirrors around the world</a>, to distribute ISO's and software packages. If you have some disk space and bandwidth to share, please <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mirrors_policy#How_to_.28become_a.29_mirror.3F">see how you can provide an official Mageia mirror</a>.
Zbudowane oprogramowanie dostarczane przez Mageia wymaga <a href="http://mirrors.mageia.org/">kilku serwerów lustrzanych na całym Świecie</a>, do rozpowszechniania obrazów ISO's i pakietów oprogramowania. Jeśli masz trochę przestrzeni dyskowej i przepustowości do podzielenia się zobacz <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mirrors_policy#How_to_.28become_a.29_mirror.3F">jak założyć oficjalny serwer lustrzany Mageia</a>.


;Donating
Datki


;Financial donations help us allocate specific tasks, secure our infrastructure, fund events, goodies &amp; transportation. <a href="/en/thank-you/">200+ persons already expressed their trust in us</a> with their money, hardware or other resources. We keep a <a href="/en/about/reports/">public record of what we get and how we use it</a>.
Finansowe wsparcie pomoże dotować konkretne zadania, bezpieczeństwo infrastruktury, fundowanie wydarzeń, gadżetów i transportu. <a href="/en/thank-you/">Przeszło 200 osób wyraziło zaufanie dla nas</a> wspierając nas pieniędzmi, sprzętem lub innymi środkami. Dysponujemy publicznie dostępną <a href="/en/about/reports/">listą zgromadzonych środków i sposobem ich wykorzystania</a>.


;Data mining
Przetwarzanie danych


;There are tons of data out there, most of which we don't use, or even know about. If you like to grab and analyze data to reveal &amp; visualize it to spot what we can do even better, get in touch!
Zgromadziliśmy tony danych, a większości z nich nie używamy lub nawet o nich nie wiemy. Jeśli lubisz zajmować się zbieraniem i analizą danych celem obróbki i wizualizacji do zlokalizowania co możemy zrobić lepiej, skontaktuj się z nami!


;Designing, experimenting, revealing the unknown
Projektowanie, eksperymentowanie, odkrywanie nieznanego


;Ideas are great, actionable prototypes are even better. The Mageia project is not only about making a different Linux distribution but also about building new products and experiences with it and with the data around it.
Idee są wspaniałe, zdolność prototypów do działania jest jeszcze lepsza. Projekt Mageia nie służy budowaniu kolejnej dystrybucji Linuxa, ale budowaniu nowego produktu i eksperymentowanie z nim i z danymi niego dotyczącymi.


;Time
Czas


;How much free time do you have? and how much of it do you want to commit to Mageia? See what you can do:
Ile masz wolnego czasu? i ile możesz przeznaczyć dla Magei? Zobacz co możesz zrobić:


;A few minutes
Kilka minut


;Stop by the <a href="http://forums.mageia.org/">forums</a> support section and check if you can answer a question.
Poprzestań na <a href="http://forums.mageia.org/">forum</a> wspierając ten dział i sprawdzając czy możesz odpowiedzieć na pytanie.


;Talk about the project to people around you, on your blog, your Twitter account, at your work place.
Rozmawiaj o projekcie z ludźmi dookoła, na twoim blogu, koncie Twittera i w miejscu pracy.


;If you encounter a bug you can reproduce consistently, <a href="http://bugs.mageia.org/">submit a bug report</a>.
Jeśli napotkasz błąd, który możesz powtórzyć, <a href="http://bugs.mageia.org/">nadeślij raport błędu</a>.


;Make a <a href="/en/donate/">donation</a>!
Przekaż <a href="/en/donate/">datek</a>!


;A few hours
Kilka godzin


;Stop by a Mageia event, like a test day to find, reproduce and help resolve bugs.
Poprzestań na wydarzeniach Mageia, takich jak dzień poszukiwania, odtwarzania i rozwiązywania błędów.


;Subscribe to a team discussion list and follow what happens there, try to see how you can bring something useful to it.
Zapisz się na listę dyskusyjną i podążaj za tym co się dzieje i sprawdź co użytecznego możesz dla niej zrobić.


;A few weeks or more
Kilka tygodni lub więcej


;Learn about free software, open source collaboration in general, and Mageia in particular.
Dowiedz się więcej o Wolnym Oprogramowaniu, ogólnie współpracy Środowiska Open Source i szczególnie na Magei.


;If you are a student, consider talking to your tutor about participating into the project as part of your studies; you don't specifically need to be studying Computer Science to do so.
Jeśli jesteś studentem rozważ rozmowę ze swoim promotorem o partycypowaniu w projekcie jako części twoich studiów; nie musisz dokładnie studiować Informatyki by to zrobić.
-------------- next part --------------
# Generated by extract2lang.php on 2012-06-29T19:58:02+02:00
# Domain 2

# en/2/download_index.php +14
;Download Mageia 2
Pobierz Mageia 2


# en/2/download_index.php +15
;Download Mageia 2 DVD, CD, LiveCD, network install ISO images.
Pobierz obraz ISO Mageia 2 DVD, CD, LiveCD, instalatora sieciowego.


# en/2/download_index.php +16
;mageia, mageia 2, linux, free, download, iso, torrent, vm, http, ftp, rsync, bittorrent
mageia, mageia 2, linux, darmowy, pobierz, iso, torrent, vm, http, ftp, rsync, bittorrent


# en/2/download_index.php +24
;Download <strong>Mageia 2</strong>
Pobierz <strong>Mageia 2</strong>


# en/2/download_index.php +31
;Free Software Installation Flavours
Wersje Instalatora Wolnego Oprogramowania


# en/2/download_index.php +36
;size
rozmiar


# en/2/download_index.php +37
;link
odnośnik


# en/2/download_index.php +65
;Up to 167 locales are supported:
Wsparcie aż dla 167 lokalizacji:


# en/2/download_index.php +68
;and so much more!
i jeszcze więcej!


# en/2/download_index.php +69
;See the comprehensive list
Zobacz pełną listę 


# en/2/download_index.php +71
;These DVD and CD ISOs are made of Free Software exclusively.
Niniejsze obrazy ISO płyt DVD i CD wykonano wyłącznie z wykorzystaniem Wolnego Oprogramowania.


# en/2/download_index.php +72
;As a consequence, <span class="warn">proprietary Wi-Fi and video drivers are not included.
Konsekwencją tego jest <span class="warn">brak na płycie własnościowych sterowników kart graficznych i kart Wi-Fi.


# en/2/download_index.php +73
;If you need WiFi or specific video drivers <em>at install time</em>, you should go with below LiveCDs instead.</span>
Jeśli potrzebujesz określonego sterownika karty graficznej lub Wi-Fi <em>podczas instalacji</em>, powinieneś skorzystać z płyty LiveCD.</span>


# en/2/download_index.php +74
;You may, if you will, add nonfree software repository <em>after</em> the installation.
Możesz jeśli będziesz chciał dodać repozytorium oprogramowania nonfree <em>po</em> instalacji.


# en/2/download_index.php +77
;Please note that there is a <span class="warn">problem with notebooks using Intel, AMD/ATI and nVidia graphic cards.</span>
Proszę zauważyć, że należy spodziewać się <span class="warn">problemów z notebookami wykorzystującymi karty graficzne Intel, AMD/ATI i nVidia.</span>


# en/2/download_index.php +79
;See the errata about this
Zobacz erratę na ten temat


# en/2/download_index.php +86
;Use LiveCDs for fresh new installs ONLY.
Wersji LiveCD użyj TYLKO do czystej instalacji systemu.


# en/2/download_index.php +87
;DO NOT use those LiveCDs to upgrade from Mageia 1!
NIE UŻYWAJ wersji LiveCD do aktualizacji Mageia w wersji 1!


# en/2/download_index.php +88
;Use above DVD or CD and see the <a href="%s" hreflang="en">upgrade guide</a>.
Użyj powyższych DVD lub CD i przeglądnij  <a href="%s" hreflang="pl">przewodnik aktualizacji</a>.


# en/2/download_index.php +105
;Included locales:
Zawiera lokalizacje:


# en/2/download_index.php +163
;Each download is approximately 700MB.
Każdy plik ma około 700MB.


# en/2/download_index.php +167
;Wired Network-based Installation CD
Płyty instalacyjne CD dla przewodowych łącz internetowych


# en/2/download_index.php +168
;Download quickly (about 40 MB) and immediately boot into install mode from <em>wired</em> network or a local disk.
Pobierz szybko (około 40 MB) i natychmiast uruchom instalator z pobranej płyty i przejdź do instalacji w trybie <em>przewodowego</em> łącza internetowego lub z dysku lokalnego.


# en/2/download_index.php +179
;Pure Free Software CD
CD wyłącznie z Wolnym Oprogramowaniem


# en/2/download_index.php +184
;Same + nonfree firmware
Wolne Oprogramowanie + nonfree firmware


# en/2/download_index.php +185
;needed for some disc controllers, some network cards, etc.
potrzebne do niektórych kontrolerów dysku, kart sieciowych itd.


# en/2/download_index.php +198
;May 22<sup>nd</sup> 2012
22 maja 2012


# en/2/download_index.php +200
;Release notes
Informacje o wersji


# en/2/download_index.php +205
;Upgrading<br>from Mageia 1?
Aktualizacja<br>z Mageia 1?


# en/2/download_index.php +207
;<strong>do not</strong> use LiveCDs;
<strong>nie</strong> używaj płyt LiveCD;


# en/2/download_index.php +208
;see the <a href="%s" hreflang="en">upgrade guide</a>
zobacz <a href="%s" hreflang="pl">przewodnik aktualizacji</a>


# en/2/download_index.php +214
;Looking for Mageia 1?
Szukasz Mageia 1?


# en/2/download_index.php +215
;It is <a href="%s">here now</a>.
Jest <a href="%s">tutaj</a>.


# en/for-pc/index.php +12
;Mageia 2, for your PC
Mageia 2, dla komputera PC


# en/for-pc/index.php +21
;for your PC
dla komputera PC


# en/for-pc/index.php +26
;Plenty
Bogactwo wyboru


# en/for-pc/index.php +27
;There are 19&nbsp;881&nbsp;packages in our repositories. And that's just for the 64-bit branch.
W naszym repozytorium jest 19&nbsp;881&nbsp; pakietów i to tylko dla wersji 64-bitowej.


# en/for-pc/index.php +28
;The total number is double that &ndash; and then if you consider the backports, and the packages in the Cauldron still testing... you'll see that Mageia users are spoiled for choice.
Całkowita liczba jest dwukrotnie większa &ndash; i jeśli rozważysz repozytorium backports i pakiety w repozytorium Cauldron będące w trakcie testów... zobaczysz jak użytkownicy Mageia są rozpieszczani mnogością wyboru.


# en/for-pc/index.php +29
;Here's a cross-section, first of the working graphical environments, and then of the core applications you could be using on your desktop:
Tutaj znajduje się przegląd, po pierwsze - dostępnych środowisk graficznych i tych podstawowych aplikacji, których możesz używać na swoim komputerze:


# en/for-pc/index.php +30
;Environments
Środowiska graficzne


# en/for-pc/index.php +31
;Mageia 2 has all the major desktop environments:
Mageia 2 ma wszystkie z pośród liczących się środowisk graficznych:


# en/for-pc/index.php +44
;And then there are the window managers, including Openbox, WindowMaker, IceWM, Fluxbox, Fvwm2 and Awesome.
A także menedżery okien, w tym Openbox, WindowMaker, IceWM, Fluxbox, Fvwm2 i Awesome.


# en/for-pc/index.php +45
;Applications &rarr;
Aplikacje &rarr;


# en/for-pc/index.php +46
;There are many, many to choose from &ndash; including all the most popular.
Jest także wiele, wiele do wyboru z &ndash; uznanych za najbardziej popularne.


# en/for-pc/index.php +53
;Web
Sieć


# en/for-pc/index.php +54
;Choose your web browser from Firefox ESR 10.0.4, Chromium-browser 180.1025.160, Epiphany 3.4.1 or Opera 11.64 &ndash; or one of the many others such as Lynx or Konqueror; then pick an email client from KMail 4.8.2, Thunderbird ESR 10.0.4, Evolution 3.4.1 or maybe Claws-Mail or Mutt.
Wybierz swoją przeglądarkę z Firefox ESR 10.0.4, Chromium-browser 180.1025.160, Epiphany 3.4.1 lub Opera 11.64 &ndash; lub jednej z wielu innych takich jak Lynx lub Konqueror; następnie wybierz klienta poczty z KMail 4.8.2, Thunderbird ESR 10.0.4, Evolution 3.4.1 lub może Claws-Mail lub Mutt.


# en/for-pc/index.php +59
;Messaging
Komunikatory


# en/for-pc/index.php +60
;Choose from Kopete, Pidgin, Empathy or Kadu for instant messaging; use Quassel, Konversation, XChat-Gnome or KVIrc for IRC chat; try QuteCom or Ekiga (or even Skype) for VOIP.
Wybierz z Kopete, Pidgin, Empathy lub Kadu do natychmiastowej komunikacji; użyj Quassel, Konversation, XChat-Gnome lub KVIrc do pogawędek na IRCu; spróbuj QuteCom lub Ekiga (lub nawet Skype) do VOIP.


# en/for-pc/index.php +65
;Office
Biuro


# en/for-pc/index.php +66
;The two full-featured office suites LibreOffice and Calligra are there, as well as AbiWord, and a host of text editors including Kate; for finance there's KMyMoney, Skrooge or the professional-level GnuCash.
Dostępne są dwa w pełni funkcjonalne pakiety biurowe LibreOffice i Calligra, jak również AbiWord i bezliku edytorów tekstu zawierających między innymi Kate; do finansów jest KMyMoney, Skrooge lub na profesjonalnym poziomie GnuCash.


# en/for-pc/index.php +71
;Image
Grafika


# en/for-pc/index.php +72
;Use GIMP for powerful image manipulation, or Inkscape for vector drawing; Blender is there for serious animation. DigiKam or Showfoto will take care of your photos, talk to your camera and give you more basic image editing.
Wykorzystaj GIMPa do skutecznej manipulacji obrazami lub Inkscape do rysunków wektorowych; Blendera do poważnych animacji. DigiKam lub Showfoto zadba o twoje fotografie, skomunikuje się z twoim aparatem i pozwoli na prostą edycję obrazów.


# en/for-pc/index.php +77
;Sound
Dźwięk


# en/for-pc/index.php +78
;For playing audio files, choose from Amarok 2.5.0 and Rhythmbox, among others; use VLC, Totem or MPlayer for video and for audio, or use the XBMC Media Center as your home entertainment system. Some packages can be found in both the Core and Tainted repositories: the packages in the Core repository support only non-patent-encumbered codecs and the packages in the Tainted repository support all codecs, for users who live in countries where those codecs don't infringe local laws.
Do odtwarzania plików audio wybierz z pośród Amaroka 2.5.0, Rhythmboxa i innych; do plików video i audio wykorzystaj VLC, Totema lub MPlayera lub użyj XBMC Media Center jako domowego systemu rozrywki. Niektóre z pakietów możesz znaleźć zarówno w Głównym repozytorium (Core) i repozytorium Skażonym (Tainted): pakiety w głównym repozytorium nie zawierają kodeków opatentowanych, a repozytorium Skażone zawiera wszystkie kodeki bez wyjątku, i są przeznaczone dla użytkowników mieszkających w krajach, w których nie naruszają one prawa.


# en/for-pc/index.php +83
;Video
Wideo


# en/for-pc/index.php +84
;For editing video files, try Avidemux, Kino or OpenShot; for subtitles, there's Gaupol or Subtitles Composer; use MythTV, Miro, tvtime, FreetuxTV or Me TV for watching or recording TV programmes.
Do edycji plików wideo spróbuj Avidemuxa, Kino lub OpenShota; dla subtekstu jest Gaupol lub Subtitles Composer; do oglądania i nagrywania programów TV skorzystaj z MythTV, Miro, tvtime, FreetuxTV lub Me TV.


# en/for-pc/index.php +89
;Plus
Plus


# en/for-pc/index.php +90
;Then there's ZoneMinder, for CCTV Security; VirtualBox or WINE for virtualisation; and a range of development environments such as Anjuta, Eclipse, Netbeans or KDevelop.
Dostępny jest ZoneMinder, dla CCTV Security; VirtualBox lub WINE dla wirtualizacji; i pełny zakres środowiska programistycznych takich jak Anjuta, Eclipse, Netbeans lub KDevelop.


# en/for-pc/index.php +95
;For more information about these and other packages, check the <a href="%s">Mageia 2 Release notes</a>.
Więcej informacji o tych i innych pakietach znajdziesz <a href="%s">Informacji o wydaniu Mageia 2</a>.


# en/for-pc/index.php +96
;You can take a look at the <a href="%s">Mageia Application Database</a> to get a more complete list of Mageia packages.
Można przyjrzeć się <a href="%s">Bazie Danych Aplikacji Mageia</a> aby uzyskać pełną listę pakietów Mageia.


# en/for-server/index.php +12
;Mageia 2, for your server
Mageia 2 dla twojego serwera


# en/for-server/index.php +21
;for your server
dla twojego serwera


# en/for-server/index.php +26
;Mageia 2 has all the main services and server packages you will need to run your server.
Mageia 2 ma wszystkie główne usługi i pakiety serwerowe potrzebne do uruchomienia serwera.


# en/for-server/index.php +30
;Administration
Administracja


# en/for-server/index.php +34
;The entire High Availability stack has been updated, and now includes drbd 8.3.11, Corosync 2.0.0 and Pacemaker 1.1.7.
Cały stos Wysokiej Dostępności została uaktualniony i teraz zawiera drbd 8.3.11, Corosync 2.0.0 i Pacemaker 1.1.7.


# en/for-server/index.php +36
;Databases
Bazy danych


# en/for-server/index.php +37
;Databases included are PostgreSQL 8.4.11; MariaDB, which replaces MySQL 5.5.23; BDB.
Bazy danych zawierają PostgreSQL 8.4.11; MariaDB, który jest zamiennikiem MySQL 5.5.23; BDB.


# en/for-server/index.php +38
;And there are NoSQL servers too: CouchDB 1.1.1, Redis 2.4.8, Cassandra 1.4.0, MongoDB 2.0.3.
Są także serwery NoSQL: CouchDB 1.1.1, Redis 2.4.8, Cassandra 1.4.0 i MongoDB 2.0.3.


# en/for-server/index.php +40
;Servers
Serwery


# en/for-server/index.php +41
;Web servers include Apache 2.2.22, Cherokee 1.2.101 and lighttpd 1.4.30.
Serwery www zawierają Apache 2.2.22, Cherokee 1.2.101 i lighttpd 1.4.30.


# en/for-server/index.php +42
;For file and directory sharing and network printing on heterogeneous networks, we have Samba 3.6.5, OpenLDAP 2.4.29 and Cups 1.5.2.
Dla plików i katalogów dzielonych oraz drukarek sieciowych w sieciach heterogenicznych mamy serwer Samba 3.6.5, OpenLDAP 2.4.29 i Cups 1.5.2.


# en/for-server/index.php +43
;Mail servers included with Mageia 2 are Postfix 2.8.8, Cyrus-imapd 2.4.13 and Dovecot 1.2.17.
Serwery poczty wchodzące w skład Mageia 2 to Postfix 2.8.8, Cyrus-imapd 2.4.13 i Dovecot 1.2.17.


# en/for-server/index.php +49
;For more information about these and other packages, check the <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mageia_2_Release_Notes">Mageia 2 Release notes</a>.
W celu poszerzenia informacji o tych i innych pakietach, sprawdź <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mageia_2_Release_Notes">Informację o wydaniu Mageia 2</a>.


# en/2/index.php +14
;Mageia 2
Mageia 2


# en/2/index.php +16
;Mageia 2 is the new, solid, stable Linux distribution from the Mageia project.
Mageia 2 is nową, trwałą i stabilną dystrybucją Linuxa pochodzącą od projektu Mageia.


# en/2/index.php +30
;Mageia 2 is a GNU/Linux distribution for your computer, released by the <a href="%s">Mageia community</a>.
Mageia 2 jest dystrybucją GNU/Linux dla twojego komputera wydaną przez <a href="%s">Społeczność Mageia</a>.


# en/2/index.php +33
;What's new?
Co nowego?


# en/2/index.php +35
;Too much to include here! See the <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mageia_2_Release_Notes">release notes</a> for an extensive exposé.
Jest zbyt wiele by opisać to tutaj! Zobacz <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mageia_2_Release_Notes">informacje o wydaniu</a> by dowiedzieć się więcej.


# en/2/index.php +37
;<a href="../downloads/" style="background: #1272B1; color: white; padding: 0.9em; margin: 1em; display: inline-block; text-shadow: 0 1px 6px #000; border-radius: 3px;">Download it right away!</a>
<a href="../downloads/" style="background: #1272B1; color: white; padding: 0.9em; margin: 1em; display: inline-block; text-shadow: 0 1px 6px #000; border-radius: 3px;">Pobierz Mageia już teraz!</a>


# en/2/index.php +39
;Mageia in context
Kontekst Mageia


# en/2/index.php +41
;Mageia is both a Community and a Linux Distribution, with Mageia 2 being our second release.
Mageia jest zarówno Społecznością jak i Dystrybucją Linuxa, a Mageia 2 jest drugim wydaniem naszej dystrybucji.


# en/2/index.php +43
;Since the release of <a href="../1/">Mageia 1</a>, our offering has been consistently in the <a href="%s">top 10 of Distrowatch's most popular distributions</a>.
Od wydania <a href="../1/">Mageia 1</a>, nasza propozycja jest stale w pierwszej dziesiątce popularnych dystrybucji w rankingu Distrowatch</a>.


# en/2/index.php +46
;Mageia 2 is supported by the <a href="../about/">Mageia.org nonprofit organisation</a>, which is governed by a body of recognized and elected contributors.
Mageia 2 jest wspierana przez <a href="../about/">organizację non-profit Mageia.org</a>, która jest zarządzana przez organ uznawany i wybierany przez użytkowników.


# en/2/index.php +47
;Mageia 2 has been made by more than 100 people from all around the world.
Mageia 2 została założona przez ponad 100 ludzi z całego świata.


# en/2/index.php +49
;Our work adds to the excellent work of the wider Linux and Free Software community. We aim to bring one of the best, most stable, reliable and enjoyable experience and platform we can make; for regular users, developers and businesses.
Nasza praca przyczynia się do doskonałej pracy ogólnie Linuxa i społeczności Wolnego Oprogramowania. Naszym celem jest dostarczenie jednej z najlepszych, najstabilniejszych, niezawodnych platform jakie da się zbudować; przyjemnych w użyciu dla użytkowników, developerów i biznesu. 


# en/2/index.php +51
;We welcome new contributors to any of the many different teams that go to make up Mageia the Community, and we encourage you to join us.
Zapraszamy nowych użytkowników do jednego z wielu zespołów, które stanowią Społeczność Mageia i zachęcamy do przyłączenia się do nas.


;Notes:
Uwagi


;Aside from the cross-section included here, you will find many others in the repositories: you can use rpmdrake to search for packages, or check the <a href="%s">Mageia App DB</a>.
Więcej aplikacji możesz znaleźć w repozytoriach, które można przeglądnąć za pomocą rpmdrake. Listę możesz również zobaczyć przeglądając <a href="%s">Bazę Aplikacji Mageia</a>.


;For centralised administration, we include puppet 2.7.11; we use it widely in <a href="%s">our own infrastructure</a>.
Do centralnego zarządzania <a href="%s">naszą strukturą</a> używamy puppet 2.7.11, który również znalazł się w dystrybucji.


;Download
Pobierz


;For PC
Dla PC


;For server
Dla serwera
-------------- next part --------------
# Generated by extract2lang.php on 2012-05-23T17:06:33+02:00
# Domain about

# /en/about/index.php +12
;About Mageia
O Mageia


# /en/about/index.php +13
;Mageia is a Free Software, community-led project. Learn more about it.
Mageia jest projektem Wolnego Oprogramowania prowadzonym przez społeczność. Dowiedz się więcej na jej temat.


# /en/about/index.php +14
;mageia, mageia.org, about, mission, contacts, governance, values, timeline
mageia, mageia.org, o nas, misja, kontakty, zarządzanie, wartości, kalendarium


# /en/about/index.php +28
;About Mageia
O Mageia


# /en/about/index.php +34
;Mageia is a GNU/Linux-based, Free Software operating system.
Mageia jest systemem operacyjnym (Wolne Oprogramowanie) opartym o GNU/Linux.


# /en/about/index.php +35
;It is a <a href="../community/">community project</a>, supported by <a href="#mageia.org">a nonprofit organisation</a> of elected contributors.
To jest <a href="../community/">projekt społecznościowy</a>, wspierany przez <a href="#mageia.org">organizację non-profit</a> wybraną przez użytkowników.


# /en/about/index.php +38
;Our mission: to build great tools for people.
Naszą misją jest: budować wspaniałe narzędzia dla ludzi.


# /en/about/index.php +39
;Further than just delivering a secure, stable and sustainable operating system, the goal is to set up a stable and trustable governance to direct collaborative projects.
Oprócz dostarczania bezpiecznego, stabilnego i trwałego systemu operacyjnego, naszym celem jest stworzenie stabilnego wiarygodnego zarządzania do kierowania projektów współpracy.


# /en/about/index.php +40
;To date, Mageia:
Mageia do tej pory:


# /en/about/index.php +43
;<a href="2010-sept-announcement.html">started in September 2010 as a fork</a> of Mandriva Linux,
<a href="2010-sept-announcement.html">wystartowała we wrześniu 2010 jako fork</a> Mandriva Linux,


# /en/about/index.php +45
;gathered <a href="../community/">hundreds of careful individuals and several companies worldwide</a>,
zebranie <a href="../community/">setek starannych osób i kilku firm na całym świecie</a>,


# /en/about/index.php +46
;who coproduce the infrastructure, the distribution itself, <a href="http://wiki.mageia.org/">documentation</a>, <a href="../downloads/">delivery</a> and <a href="../support/">support</a>, using Free Software tools;
które zbudowały infrastrukturę, całą dystrybucje we własnym zakresie, <a href="http://wiki.mageia.org/">dokumentację</a>, <a href="../downloads/">kanały dystrybucji</a> i <a href="../support/">wsparcie</a>, z wykorzystaniem darmowych narzędzi;


# /en/about/index.php +48
;released two major stable releases <a href="../1/">in June 2011</a> and <a href="../2/">in May 2012</a>.
wydanie dwóch ważnych stabilnych wersji <a href="../1/">w czerwcu 2011</a> i <a href="../2/">w maju 2012</a>.


# /en/about/index.php +69
;<a href=%s>Mageia.Org's legal constitution</a> and <a href=%s>governance</a> rules;
<a href=%s>Konstytucja prawna Mageia.Org</a> i reguły <a href=%s>zarządzania</a>;


# /en/about/index.php +72
;is the French, Paris-based legal structure supporting the Mageia project.
ze swoimi strukturami prawnymi wspierającymi projekt Mageia ma siedzibę we Francji w Paryżu.


# /en/about/index.php +74
;<a href="/en/about/reports/">financial reports</a>, <a href="/en/thank-you/">donators</a>.
<a href="/en/about/reports/">raporty finansowe</a>, <a href="/en/thank-you/">darczyńcy</a>.


# /en/about/index.php +78
;Media &amp; artwork
Media &amp; grafika


# /en/about/index.php +80
;<a href="%s">Logo, CD covers files, media files</a>.
<a href="%s">Loga, pliki z okładkami na CD, pliki multimedialne</a>.


# /en/about/index.php +81
;<a href="%s">Current graphics charter</a>.
<a href="%s">Aktualna szata graficzna</a>.
-------------- next part --------------
# Generated by pa2lang.php on 2012-06-30T00:39:05+02:00
# from /media/data/Mageia SVN/web/www/trunk/en/support/locales.php $_t

;Support for Mageia distribution
Wsparcie dla dystrybucji Mageia;List of support resources for Mageia distribution.
Wykaz dróg wsparcia dla dystrybucji Mageia;mageia, linux, support, help, hardware, qa, test
mageia, linux, wsparcie, pomoc, sprzęt, qa, test;Support
Wsparcie;Community Support
Wsparcie społeczności;Professional Support
Profesjonalne wsparcie;Hardware Requirements
Wymagania sprzętowe;Updates
Aktualizacje;Updates are available for %s and %s (security and bug fixes) and published on an ongoing basis.
Aktualizacje są dostępne zarówno dla %s i %s (bezpieczeństwo i poprawki błędów). Są publikowane na bieżąco.;You may subscribe to our %s announce list to be notified of these.
Możesz zapisać się na naszą listę ogłoszeniową %s by być na czasie.;You can install these from the Mageia Control Center.
Możesz zainstalować je z użyciem Mageia Control Center.;If you need help, information or directions about the Mageia distribution you installed or about the project, you can try to reach us through:
Jeśli potrzebujesz pomocy, informacji lub porady o zainstalowanej dystrybucji Mageia lub o projekcie, możesz spróbować dotrzeć do nas przez:;<a href="http://forums.mageia.org/en/">Community support forums</a> in English &ndash; see <a href="https://forums.mageia.org/en/viewforum.php?f=20">other Mageia community forums</a> for support in your language;
<a href="http://forums.mageia.org/en/">Forum wsparcia społeczności</a> po angielsku &ndash; zobacz <a href="https://forums.mageia.org/en/viewforum.php?f=20">inne fora społeczności Mageia</a> dla uzyskania wsparcia w twoim języku;;IRC channels where you can discuss live with other Mageia users and contributors: <a href="irc://irc.freenode.net/#mageia" hreflang="en">#mageia</a> or other localized <a href="https://wiki.mageia.org/en/IRC#channels_in_other_languages">channels</a>;
kanały IRC, gdzie możesz na żywo dyskutować z innymi użytkownikami i dostawcami: <a href="irc://irc.freenode.net/#mageia" hreflang="en">#mageia</a> lub dla innych lokalizacji <a href="https://wiki.mageia.org/pl/IRC#channels_in_other_languages">kanały</a>;;our <a href="https://wiki.mageia.org/en/">Wiki</a> (still rough at the time, we are working on it!);
nasze <a href="https://wiki.mageia.org/en/">Wiki</a> (na ten czas wersja wstępna, pracujemy nad tym!);;our <a href="http://www.mageia.org/mailman/" hreflang="en">mailing-lists</a>;
naszą <a href="http://www.mageia.org/mailman/" hreflang="en">listę mailingową</a>;;local events: follow our <a href="http://blog.mageia.org/en/">blog</a> and <a href="http://www.mageia.org/en/calendar/">calendar</a>.
lokalne wydarzenia: na naszym <a href="http://blog.mageia.org/en/">blogu</a> i <a href="http://www.mageia.org/en/calendar/">kalendarzu</a>.;Mageia.Org does not provide or endorse commercial/professional support or other services around the distribution. But there are organizations providing such services and more.
Mageia.Org nie dostarcza ani nie udziela komercyjnego/profesjonalnego wsparcia lub innych usług w całej dystrybucji. Są jednak organizacje dostarczające takich i innych usług.;Please check the <a href="%s">commercial vendors</a> list
Sprawdź listę <a href="%s">komercyjnych sprzedawców</a>.;Mageia software runs on most x86 computer systems available as of today, April 2011.
Oprogramowanie Mageia współpracuje na większości komputerów klasy x86 dostępnych dzisiaj, kwiecień 2011.;You can follow this hardware requirements list:
Listę wymagań sprzętowych jest następująca:;Processor: any AMD, Intel or VIA processor;
Procesory: dowolny procesor AMD, Intel lub VIA;;Memory (RAM): 512MB minimum, 2GB recommended;
Pamięć (RAM): minimum 512MB, rekomendowane 2GB;;Storage (HDD): 1GB for a minimal installation, 6GB for a full setup;
Powierzchnia dyskowa (HDD): 1GB dla minimalnej instalacji, 6GB dla pełnej instalacji;;Optical drive: CD or DVD depending on the ISO you use (network, USB key installation available);
Dysk optyczny: CD lub DVD zależnie od wybranego obrazu ISO (instalacja sieciowa, dostępna również na kluczu USB);;Graphic card: any ATI, Intel, Matrox, nVidia, SiS or VIA graphic card;
Karta graficzna: dowolna karta graficzna ATI, Intel, Matrox, nVidia, SiS lub VIA;;Sound card: any AC97, HDA or Sound Blaster sound card.
Karta dźwiękowa: dowolna karta dźwiękowa zgodna z AC97, HDA lub Sound Blaster.;For some kinds of hardware (Wi-Fi chipsets, 3D graphic cards) to work properly, specific firmware or software may be needed, this is available in a specific online repository called "nonfree" (learn more).
Niektóre typy sprzętu tj. chipsety Wi-Fi, karty graficzne 3D do prawidłowej pracy potrzebują specyficznego firmware'u lub oprogramowania, który jest dostępny w repozytorium zwanym "nonfree" (dowiedz się więcej).;We may set up a hardware compatibility list/directory as well as a hardware certification process; but that's still at the planning stage. Feel free to join/contact our <a href="%s">Web</a> and <a href="%s">QA</a> teams if you would like to help in this regard.
Chcemy stworzyć listę/katalog zgodności sprzętu jak również proces certyfikacji sprzętu; ale to jest dalej w planach. Zapraszamy do przyłączenia się/kontaktu przez naszą <a href="%s">stronę www</a> i grupą <a href="%s">QA</a> jeśli potrzebujesz pomocy z tym związanej.


;You may check and report bugs on <a href="%s">our Bugzilla (bugs.mageia.org)</a>.
Możesz przeglądać i raportować błędy na <a href="%s">naszej Bugzilli (bugs.mageia.org)</a>.


;Bugs Reports
Raportowanie błędów


;You can look up existing %sdocumentation here%s. You may too look into our %sWiki%s.
Zapoznaj się z istniejącą %sdokumentacją%s. Zaglądnij także na stronę %sWiki%s.


;Lifecycle
Czas życia produktu


;Mageia releases are supported at least for 18 months.
Wydania Magei będą wspierane techniczne przez co najmniej 18 miesięcy.


;Mageia 1 will be supported until December 2012.
Wydanie Mageia 1 będzie wspierane do grudnia 2012 roku.


;Mageia 2 may have a longer lifecycle, this will be decided once released in May.
Mageia 2 może mieć dłuższy okres wsparcia technicznego, ale zostanie to zadecydowane w maju.


;You can look up existing <a href="//doc.mageia.org/">documentation here</a>. You may too look into our <a href="http://wiki.mageia.org/">Wiki</a>.
Zapoznaj się z istniejącą <a href="//doc.mageia.org/">dokumentacją</a>. Zaglądnij także na stronę <a href="http://wiki.mageia.org/">Wiki</a>.


;Documentation
Dokumentacja


More information about the Mageia-i18n mailing list