[Mageia-i18n] Web page - Polish translation

Sławomir Skrzyniarz diodak at gmail.com
Sun Jul 29 21:44:24 CEST 2012


Hello,
I don't remember from where I get this file - pl.lang. Sorry for trouble.

I checked http://www.mageia.org/langs/report.php and added missing 
translations for 3 files.

Sławek
Dnia niedziela, 29 lipca 2012 20:56:07 Oliver Burger pisze:
> Am 29.07.2012 20:45, schrieb Sławomir Skrzyniarz:
> > Hello,
> > I translated:
> > - donate.pl.lang (made form old version)
> > - timeline.pl.lang
> > and added {ok} to strings to rest files and I added and corrected some
> > language mistakes.
> > 
> > Please add these files to SVN.
> 
> Done.
> In your mail was one file which was only named "pl.lang" what file was that?
> There's no en.lang file in the English original files.
> 
> Oliver
-- 
Sławomir Skrzyniarz
-------------- next part --------------
# Generated by extract2lang.php on 2012-05-23T17:06:33+02:00
# Domain about

# /en/about/index.php +12
;About Mageia
O Mageia


# /en/about/index.php +13
;Mageia is a Free Software, community-led project. Learn more about it.
Mageia jest projektem Wolnego Oprogramowania prowadzonym przez społeczność. Dowiedz się więcej na jej temat.


# /en/about/index.php +14
;mageia, mageia.org, about, mission, contacts, governance, values, timeline
mageia, mageia.org, o nas, misja, kontakty, zarządzanie, wartości, kalendarium


# /en/about/index.php +28
;About Mageia
O Mageia


# /en/about/index.php +34
;Mageia is a GNU/Linux-based, Free Software operating system.
Mageia jest systemem operacyjnym (Wolne Oprogramowanie) opartym o GNU/Linux.


# /en/about/index.php +35
;It is a <a href="../community/">community project</a>, supported by <a href="#mageia.org">a nonprofit organisation</a> of elected contributors.
Jest <a href="../community/">projektem społecznościowym</a>, wspieranym przez <a href="#mageia.org">organizację non-profit</a> wybieraną przez użytkowników.


# /en/about/index.php +38
;Our mission: to build great tools for people.
Naszą misją jest: budować wspaniałe narzędzia dla ludzi.


# /en/about/index.php +39
;Further than just delivering a secure, stable and sustainable operating system, the goal is to set up a stable and trustable governance to direct collaborative projects.
Oprócz dostarczania bezpiecznego, stabilnego i trwałego systemu operacyjnego, naszym celem jest stworzenie stabilnego wiarygodnego zarządzania do kierowania projektów współpracy.


# /en/about/index.php +40
;To date, Mageia:
Mageia do tej pory:


# /en/about/index.php +43
;<a href="2010-sept-announcement.html">started in September 2010 as a fork</a> of Mandriva Linux,
<a href="2010-sept-announcement.html">wystartowała we wrześniu 2010 roku jako odgałęzienie</a> Mandriva Linux,


# /en/about/index.php +45
;gathered <a href="../community/">hundreds of careful individuals and several companies worldwide</a>,
zebrała <a href="../community/">setek starannych osób i kilku firm na całym świecie</a>,


# /en/about/index.php +46
;who coproduce the infrastructure, the distribution itself, <a href="http://wiki.mageia.org/">documentation</a>, <a href="../downloads/">delivery</a> and <a href="../support/">support</a>, using Free Software tools;
które zbudowały infrastrukturę całej dystrybucji we własnym zakresie, <a href="http://wiki.mageia.org/">dokumentację</a>, <a href="../downloads/">kanały dystrybucji</a> i <a href="../support/">wsparcie techniczne</a>, z wykorzystaniem darmowych narzędzi;


# /en/about/index.php +48
;released two major stable releases <a href="../1/">in June 2011</a> and <a href="../2/">in May 2012</a>.
wydała dwie kluczowe stabilne wersje <a href="../1/">w czerwcu 2011</a> i <a href="../2/">w maju 2012 roku</a>.


# /en/about/index.php +69
;<a href=%s>Mageia.Org's legal constitution</a> and <a href=%s>governance</a> rules;
<a href=%s>Konstytucja prawna Mageia.Org</a> i reguły <a href=%s>zarządzania</a>;


# /en/about/index.php +72
;is the French, Paris-based legal structure supporting the Mageia project.
ze swoimi strukturami prawnymi wspierającymi projekt Mageia jest zarejestrowana we Francji w Paryżu.


# /en/about/index.php +74
;<a href="/en/about/reports/">financial reports</a>, <a href="/en/thank-you/">donators</a>.
<a href="/en/about/reports/">raporty finansowe</a> i <a href="/en/thank-you/">darczyńcy</a>.

;<a href="../about/reports/">financial reports</a>, <a href="../thank-you/">donators</a>.
<a href="../about/reports/">raporty finansowe</a> i <a href="../thank-you/">darczyńcy</a>.


# /en/about/index.php +78
;Media &amp; artwork
Media &amp; grafika


# /en/about/index.php +80
;<a href="%s">Logo, CD covers files, media files</a>.
<a href="%s">Loga, pliki z okładkami na CD, pliki multimedialne</a>.


# /en/about/index.php +81
;<a href="%s">Current graphics charter</a>.
<a href="%s">Aktualna szata graficzna</a>.
-------------- next part --------------
;Mageia Community
Społeczność Mageia


;Mageia Community Central is the place where all contributors and users can find the latest news about Mageia and learn more about what to do in the project.
Centrala Społeczności Mageia jest miejscem, gdzie wszyscy wolontariusze i użytkownicy mogą znaleźć wiadomości o Mageia i dowiedzieć się o to co mogą zrobić w projekcie.


;mageia, community, news, tools, tasks
mageia, społeczność, wiadomości, narzędzia, zadania


;Mageia Community Central
Centrala Społeczności Mageia


;http://blog.mageia.org/en/
http://blog.mageia.org/pl/


;Blog
Blog {ok}


;http://planet.mageia.org/en/
http://planet.mageia.org/en/ {ok}


;Planet
Planeta


;Calendar
Kalendarz

;https://forum.mageia.org/en/
https://forum.mageia.org/en/ {ok}


;Forums
Forum


;http://wiki.mageia.org/
http://wiki.mageia.org/ {ok}


;News
Wiadomości


;How to contribute?
Jak mogę wesprzeć Mageię?


;Start here
Rozpocznij tutaj


;and meet us on <a href="http://wiki.mageia.org/en/IRC">IRC</a>.
i spotkaj nas na <a href="http://wiki.mageia.org/en/IRC">IRCu</a>.


;You can also <a href="../donate/">support financially</a> the project!
Możesz także <a href="../donate/">wesprzeć projekt finansowo</a>.


;Toolbox
Narzędzia


;Wiki</a> &larr; collaborative documentation
Wiki</a> &larr; dokumentacja


;Bugzilla</a> &larr; to report bugs
Bugzilla</a> &larr; zgłaszanie błędów


;Forum
Forum {ok}


;Mageia Applications Database
Baza Aplikacji Mageia


;For developers &amp; packagers
Dla developerów i pakerów


;Subversion
Subwersje


;Git</a> code repositories
Git</a> - repozytorium kodu źródłowego


;Packages submission queue
Kolejka nadsyłania pakietów


;unmaintained packages
pakiety nieutrzymywane


;Global QA report
Globalny report QA


;Conversations
Rozmowy


;... or, how to get in touch with us? Easy:
... lub jak być z nami w kontakcie? Bardzo prosto:


;IRC</a> on Freenode
na IRCu</a> na Freenode


;mailing-lists 1</a> &amp; <a href="http://ml.mageia.org/">2
liście wysyłkowej 1</a> &amp; <a href="http://ml.mageia.org/">2


;in real life!
i w prawdziwym świecie!


;during events!
podczas wydarzeń,w których uczestniczy Mageia!


;Teams you can join!
Zespoły, do których możesz się przyłączyć!


;Atelier
Pracownia


;Documentation
Dokumentacja


;Packaging
Pakowanie


;Testing &amp; <abbr title="Quality Assurance">QA</abbr>
Testowanie &amp; <abbr title="Zapewnienie jakości">QA</abbr>


;Translation
Tłumaczenia


;Systems &amp; infrastructure administration
Systemy &amp; zarządzanie infrastrukturą


;Mageia
Mageia {ok}


;More about Mageia
Więcej o Magei


;Our <a href="../about/code-of-conduct/">code of conduct</a> and <a href="../about/values/">values</a>
Nasz <a href="../about/code-of-conduct/">kodeks postępowania</a> i <a href="../about/values/">wartości</a>


;Our governance model</a> and structure:
Nasz zarząd</a> i struktura:


;Teams
Grupy


;the Council
Rada


;the Board
Zarząd


;This page needs you! <a href="https://wiki.mageia.org/en/Web_team">Join the Web team</a>!
Ta strona potrzebuje ciebie! <a href="https://wiki.mageia.org/en/Web_team">Przyłącz się do zespołu Web</a>!


;Mailing-lists
Lista wysyłkowa


;<a href="../donate/">Donations</a> &amp; <a href="/en/about/reports/">reports</a>.
<a href="../donate/">Datki</a> &amp; <a href="/en/about/reports/">reporty</a>.

;<a href="../donate/">Donations</a> &amp; <a href="../about/reports/">reports</a>.
<a href="../donate/">Datki</a> &amp; <a href="../about/reports/">reporty</a>.
-------------- next part --------------
# Generated by pa2lang.php on 2012-07-24T00:20:13+02:00
# from /SVN/web/www/trunk/en/support/locales.php $_t
;Contribute to Mageia
Wesprzyj Mageię


;Here you can find out, how to contribute to the Mageia project
Dowiesz się tutaj jak wesprzeć projekt Mageia


;mageia, contribute, howto, operating system
mageia, wsparcie, jak, system operacyjny


;Many people from all over the world gather to build Mageia &ndash; a Linux-based operating system <em>and</em> a <a href="/en/about/code-of-conduct/">lively, fun community</a> for <a href="/en/about/values/">building Free Software projects</a>.
Wielu ludzi z całego świata wspólnie buduje Mageię &ndash; Linuxowy system operacyjny <em>oraz</em> <a href="/en/about/code-of-conduct/">energiczną i wspaniałą społeczność</a> <a href="/en/about/values/">tworzącą projekty Wolnego Oprogramowania</a>

;Many people from all over the world gather to build Mageia &ndash; a Linux-based operating system <em>and</em> a <a href="../about/code-of-conduct/">lively, fun community</a> for <a href="../about/values/">building Free Software projects</a>.
Wielu ludzi z całego świata wspólnie buduje Mageię &ndash; Linuxowy system operacyjny <em>oraz</em> <a href="../about/code-of-conduct/">energiczną i wspaniałą społeczność</a> <a href="../about/values/">tworzącą projekty Wolnego Oprogramowania</a>


;Contributing is open to anyone, this is Free Software! If you are curious and willing to join, there are things you can do, depending on your time and skills; you will always find someone to welcome and help/mentor you if needed so that your contribution to the project can be as good as it can be!
Mageię może wesprzeć każdy, gdyż jest Wolnym Oprogramowaniem! Jeśli jesteś tym zainteresowany/-a i chcesz się przyłączyć - wszystko zależy od ilości poświęconego czasu i umiejętności - zawsze znajdzie się ktoś, kto przywita Cię z radością i pomoże Ci uczynić twoją pracę w projekcie tak dobrą jaką tylko ona może być!

;Check what you could do below!
Sprawdź poniżej jak możesz się zaangażować.


;Roles
Role


;Helping users &amp; advocating the project
Pomoc użytkownikom i promowanie projektu


;Want to welcome and help new users or share tips with experienced ones? In <a href="https://wiki.mageia.org/en/IRC">IRC channels</a>, <a href="http://forums.mageia.org/">forums</a>, <a href="http://mageia.org/mailman/">mailing-lists</a>, local events? Just get in touch with us via one of these channels and share the fun!
Chcesz witać nowych użytkowników i im pomagać? Na <a href="https://wiki.mageia.org/en/IRC">kanałach IRC</a>, <a href="http://forums.mageia.org/">forach</a>, <a href="http://mageia.org/mailman/">listach mailingowych</a>, czy uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach? Skontaktuj się z nami za pomocą powyższych metod i dziel się radością użytkowania!


;Writing, copywriting and documenting
Pisanie, układanie haseł reklamowych i dokumentacja


;You have a taste for practical, clear, concise, proofread, nice writing? You like to take the challenge of explaining clearly complex ideas or systems and teaching others? You know how to mix form &amp; content to push the right message? Get in touch with our <a href="https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team">Documentation team</a>!
Potrafisz praktycznie, jasno, zwięźle, napisać tekst lub go poprawić? Lubisz podejmować wyzwanie tłumaczenia jasno i całościowo idei lub metod i uczyć innych? Wiesz jak zmieniać formę przekazu i dobierać treści by zbudować prawidłowy przekaz? Nawiąż kontakt z <a href="https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team">grupą dokumentacji</a>!


;Translating
Tłumaczenia


;Mageia is localized in more than 180 languages! Clarifying, completing, improving translations of software, guides, tutorials, Web sites, marketing material, etc. happens thanks to the effort of so many contributors. Join <a href="https://wiki.mageia.org/en/Internationalisation_Team_(i18n)">them</a>!
Mageia została przetłumaczona na 180 języków! Wyjaśnianie, finalizowanie, poprawa tłumaczeń oprogramowania, informatory, przewodniki, strony internetowe, materiały marketingowe itd. pomogą powiększyć efekt pracy wielu wolontariuszy. Przyłącz się <a href="https://wiki.mageia.org/en/Internationalisation_Team_(i18n)">do nas</a>!


;Triaging
Obsługa błędów


;Bugs happen! And some get reported. So, logically they need to be triaged to make the task of the packagers/developers fixing them easier: validation (is the bug reproducible?), collecting the needed debugging info from the reporter, assigning the report properly. <a href="https://wiki.mageia.org/en/Bug_Squad">Grow the Triage team</a> and be the link between users who report bugs in the forums or mailing-lists, and the <a href="http://bugs.mageia.org/">Mageia Bugzilla</a> used by developers.
Pojawił się błąd! Ktoś nadesłał błąd. Więc konieczne jest przesłanie raportu do pakerów/developerów by łatwiej go było naprawić: potwierdzenie (czy błąd jest powtarzalny?), zebranie potrzebnych danych zaistniałych błędów (debugowanie) do raportu, przydzielenie raportu do odpowiedniej grupy roboczej. <a href="https://wiki.mageia.org/en/Bug_Squad">Stań się członkiem zespołu Obsługi błędów (Triage team)</a> i bądź w kontakcie z użytkownikami, którzy chcą raportować błędy na forach lub grupach mailingowych oraz na <a href="http://bugs.mageia.org/">Mageia Bugzilla</a> wykorzystywanej przez developerów.


;Testing &amp; <abbr title="Quality Assurance">QA</abbr>
Testowanie &amp; <abbr title="Zapewnienie jakości">QA</abbr>


;We can't ship software if we are not confident it works well! <a href="https://wiki.mageia.org/en/QA_Team">Testers and QA</a> people make sure what we do (software, packages, ISO's, Web sites) match our expectations for quality before they reach users.
Nie możemy dostarczyć oprogramowania jeśli nie jesteśmy pewni, że działa prawidłowo! <a href="https://wiki.mageia.org/en/QA_Team">Testerzy i ludzie z QA</a> muszą mieć pewność co robimy (oprogramowanie, pakiety, obrazy ISO, strony internetowe) dopasować nasze oczekiwania w zakresie jakości przed dotarciem do użytkowników.


;Marketing, Communication &amp; Evangelism
Marketing, Komunikacja &amp; Ewangelizacja


;Better understanding of who uses and contributes to the project to help them even more, making sure the Mageia voice is consistent and heard, that's a job for the <a href="https://wiki.mageia.org/en/Marcom_Team">marcomm team</a> (Marketing and Communication), on both global and local scales.
Lepsze zrozumienie użytkowników, którzy używają i wspierają projekt pomoże jeszcze bardziej, by głos Magei był spójny i słyszalny, co jest celem pracy <a href="https://wiki.mageia.org/en/Marcom_Team">zespołu marcomm</a> (Marketingu i Komunikacji), na skalę lokalną i globalną.


;Graphic &amp; UI design
Grafika &amp; Projektowanie Interfejsu Użytkownika


;Software isn't only about code neither is Mageia only about technology. So make it human, practical and beautiful! If you have a talent and experience in graphic design, ergonomics <a href="https://wiki.mageia.org/en/Artwork_team">join the artwork team</a>!
Oprogramowanie nie jest tylko kodem i nie tylko technologią. Uczyń go ludzkim, praktycznym i pięknym! Jeśli jesteś utalentowany i doświadczony w projektowaniu graficznym, ergonomii <a href="https://wiki.mageia.org/en/Artwork_team">przyłącz się do zespołu grafików</a>!


;Coding &amp; packaging
Kodowanie &amp; pakowanie


;Contribute to the core of the distribution with your technical skills! Adding, fixing, patching and maintaining software to be included in the distribution, from upstream projects or from Mageia-specific sources. Join the <a href="https://wiki.mageia.org/en/Packagers_Team">Packagers team</a>!
Wesprzyj rdzeń dystrybucji twoimi umiejętnościami technicznymi! Dodawaj, naprawiaj, łataj i pielęgnuj oprogramowanie zawarte w dystrybucji z głównych  projektów lub z określonych źródeł Mageia. Przyłącz się do <a href="https://wiki.mageia.org/en/Packagers_Team">zespołu Pakowaczy</a>!


;Web, tools, systems design &amp; administration
Sieć, narzędzia, projektowanie systemów &amp; administracja


;Mageia depends on infrastructure and tools that enable everyone to collaborate. These need experts to build, maintain, develop, provide and manage servers, connections, security, applications, data flow, etc. It takes from <a href="https://wiki.mageia.org/en/Sysadmin_Team">system administrators</a> to <a href="https://wiki.mageia.org/en/Web_team">Web designers/developers/integrators</a> to manage this huge task.
Mageia zależy od infrastruktury i narzędzi, które pozwalają każdemu współpracować. Potrzebujemy ekspertów od budowania, utrzymania, rozwoju, dostarczania i  zarządzania serwerami, łączami internetowymi, bezpieczeństwem, aplikacjami, przepływem danych itd. Potrzebujemy <a href="https://wiki.mageia.org/en/Sysadmin_Team">administratorów systemów</a> oraz <a href="https://wiki.mageia.org/en/Web_team">Projektantów/Developerów/Integratorów Sieciowych</a> do zarządzania dużymi zadaniami.


;Mirroring
Serwery lustrzane


;Making all the software provided by Mageia available requires <a href="http://mirrors.mageia.org/">several mirrors around the world</a>, to distribute ISO's and software packages. If you have some disk space and bandwidth to share, please <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mirrors_policy#How_to_.28become_a.29_mirror.3F">see how you can provide an official Mageia mirror</a>.
Zbudowane oprogramowanie dostarczane przez Mageia wymaga <a href="http://mirrors.mageia.org/">kilku serwerów lustrzanych na całym Świecie</a>, do rozpowszechniania obrazów ISO's i pakietów oprogramowania. Jeśli masz trochę przestrzeni dyskowej i przepustowości do podzielenia się zobacz <a href="https://wiki.mageia.org/en/Mirrors_policy#How_to_.28become_a.29_mirror.3F">jak założyć oficjalny serwer lustrzany Mageia</a>.


;Donating
Datki


;Financial donations help us allocate specific tasks, secure our infrastructure, fund events, goodies &amp; transportation. <a href="/en/thank-you/">200+ persons already expressed their trust in us</a> with their money, hardware or other resources. We keep a <a href="/en/about/reports/">public record of what we get and how we use it</a>.
Finansowe wsparcie pomoże w dotowaniu konkretnych zadań, bezpieczeństwa infrastruktury, finansowaniu spotkań, gadżetów i transportu. <a href="/en/thank-you/">Przeszło 200 osób wyraziło zaufanie dla nas</a> wspierając nas pieniędzmi, sprzętem lub innymi środkami. Dysponujemy publicznie dostępną <a href="/en/about/reports/">listą zgromadzonych środków i sposobem ich wykorzystania</a>.

;Financial donations help us allocate specific tasks, secure our infrastructure, fund events, goodies &amp; transportation. <a href="../thank-you/">200+ persons already expressed their trust in us</a> with their money, hardware or other resources. We keep a <a href="../about/reports/">public record of what we get and how we use it</a>.
Finansowe wsparcie pomoże w dotowaniu konkretnych zadań, bezpieczeństwa infrastruktury, finansowaniu spotkań, gadżetów i transportu. <a href="../thank-you/">Przeszło 200 osób wyraziło zaufanie dla nas</a> wspierając nas pieniędzmi, sprzętem lub innymi środkami. Dysponujemy publicznie dostępną <a href="../about/reports/">listą zgromadzonych środków i sposobem ich wykorzystania</a>.

;Data mining
Przetwarzanie danych


;There are tons of data out there, most of which we don't use, or even know about. If you like to grab and analyze data to reveal &amp; visualize it to spot what we can do even better, get in touch!
Zgromadziliśmy tony danych, a większości z nich nie używamy lub nawet nie wiemy jak je można przetworzyć. Jeśli lubisz zajmować się zbieraniem, analizą, obróbki i wizualizacją danych oraz możesz na ich podstawie wskazać co możemy zrobić lepiej, skontaktuj się z nami!


;Designing, experimenting, revealing the unknown
Projektowanie, eksperymentowanie, odkrywanie nieznanego


;Ideas are great, actionable prototypes are even better. The Mageia project is not only about making a different Linux distribution but also about building new products and experiences with it and with the data around it.
Idee są wspaniałe, ale prototypy w działaniu są jeszcze lepsze. Projekt Mageia nie służy budowaniu kolejnej dystrybucji Linuxa, ale budowaniu nowego produktu i eksperymentowanie z nim oraz z danymi go dotyczącymi.


;Time
Czas


;How much free time do you have? and how much of it do you want to commit to Mageia? See what you can do:
Ile masz wolnego czasu? I ile możesz przeznaczyć dla Magei? Zobacz co możesz zrobić:


;A few minutes
Kilka minut


;Stop by the <a href="http://forums.mageia.org/">forums</a> support section and check if you can answer a question.
Dołącz do <a href="http://forums.mageia.org/">forum</a> wspierając ten dział i sprawdzając czy możesz odpowiedzieć na jakieś pytanie.


;Talk about the project to people around you, on your blog, your Twitter account, at your work place.
Rozmawiaj o projekcie z ludźmi dookoła, na twoim blogu, na Twitterze i w miejscu pracy.


;If you encounter a bug you can reproduce consistently, <a href="http://bugs.mageia.org/">submit a bug report</a>.
Jeśli napotkasz błąd, który możesz powtórzyć, <a href="http://bugs.mageia.org/">nadeślij raport błędu</a>.


;A few hours
Kilka godzin


;Stop by a Mageia event, like a test day to find, reproduce and help resolve bugs.
Wesprzyj wydarzenia Mageia, takie jak dzień poszukiwania, odtwarzania i rozwiązywania błędów.


;Subscribe to a team discussion list and follow what happens there, try to see how you can bring something useful to it.
Zapisz się na listę dyskusyjną i podążaj za tym co się dzieje i sprawdź co użytecznego możesz dla niej zrobić.


;A few weeks or more
Kilka tygodni lub więcej


;Learn about free software, open source collaboration in general, and Mageia in particular.
Dowiedz się więcej o Wolnym Oprogramowaniu, ogólnie współpracy Środowiska Open Source a szczególnie na Magei.


;If you are a student, consider talking to your tutor about participating into the project as part of your studies; you don't specifically need to be studying Computer Science to do so.
Jeśli jesteś studentem rozważ rozmowę ze swoim opiekunem o partycypowaniu w projekcie jako formie zaliczenia przedmiotu na studiach lub pracy dyplomowej; nie koniecznie musisz studiować Informatykę by móc to zrobić.


;Make a <a href="../donate/">donation</a>!
Wesprzyj <a href="../donate/">datkiem!</a>


;Make a <a href="/en/donate/">donation</a>!
Przekaż <a href="/en/donate/">datek</a>!


More information about the Mageia-i18n mailing list