[Mageia-i18n] Update translation of support.pl.lang

Sławomir Skrzyniarz diodak at gmail.com
Sat Nov 3 12:34:47 CET 2012


Hello,
I updated translation of support.pl.lang. Please add this to svn.

Thank you,
Sławek
-- 
Sławomir Skrzyniarz
-------------- next part --------------
# Generated by pa2lang.php on 2012-06-30T00:39:05+02:00
# from /media/data/Mageia SVN/web/www/trunk/en/support/locales.php $_t

;Support for Mageia distribution
Wsparcie dla dystrybucji Mageia;List of support resources for Mageia distribution.
Wykaz dróg wsparcia dla dystrybucji Mageia;mageia, linux, support, help, hardware, qa, test
mageia, linux, wsparcie, pomoc, sprzęt, qa, test;Support
Wsparcie;Community Support
Wsparcie społeczności;Professional Support
Profesjonalne wsparcie;Hardware Requirements
Wymagania sprzętowe;Updates
Aktualizacje;Updates are available for %s and %s (security and bug fixes) and published on an ongoing basis.
Aktualizacje są dostępne zarówno dla %s i %s (dotyczące bezpieczeństwa i poprawki błędów). Aktualizacje są publikowane na bieżąco.;You may subscribe to our %s announce list to be notified of these.
Możesz zapisać się na naszą listę ogłoszeniową %s by być na czasie.;You can install these from the Mageia Control Center.
Możesz zainstalować je z użyciem Mageia Control Center.;If you need help, information or directions about the Mageia distribution you installed or about the project, you can try to reach us through:
Jeśli potrzebujesz pomocy, informacji lub porady o zainstalowanej dystrybucji Mageia lub o projekcie, możesz spróbować dotrzeć do nas przez:;<a href="http://forums.mageia.org/en/">Community support forums</a> in English &ndash; see <a href="https://forums.mageia.org/en/viewforum.php?f=20">other Mageia community forums</a> for support in your language;
<a href="http://forums.mageia.org/en/">Forum wsparcia społeczności</a> po angielsku &ndash; zobacz <a href="https://forums.mageia.org/en/viewforum.php?f=20">inne fora społeczności Mageia</a> by uzyskać wsparcie w twoim języku;;IRC channels where you can discuss live with other Mageia users and contributors: <a href="irc://irc.freenode.net/#mageia" hreflang="en">#mageia</a> or other localized <a href="https://wiki.mageia.org/en/IRC#channels_in_other_languages">channels</a>;
kanały IRC, gdzie możesz na żywo dyskutować z innymi użytkownikami i wolontariuszami: <a href="irc://irc.freenode.net/#mageia" hreflang="en">#mageia</a> lub <a href="https://wiki.mageia.org/pl/IRC#channels_in_other_languages">kanały</a> w innych językach;;our <a href="https://wiki.mageia.org/en/">Wiki</a> (still rough at the time, we are working on it!);
nasze <a href="https://wiki.mageia.org/en/">Wiki</a> (na ten czas wersja wstępna, pracujemy nad tym!);;our <a href="http://www.mageia.org/mailman/" hreflang="en">mailing-lists</a>;
naszą <a href="http://www.mageia.org/mailman/" hreflang="en">listę mailingową</a>;;local events: follow our <a href="http://blog.mageia.org/en/">blog</a> and <a href="http://www.mageia.org/en/calendar/">calendar</a>.
lokalne wydarzenia: na naszym <a href="http://blog.mageia.org/en/">blogu</a> i <a href="http://www.mageia.org/en/calendar/">kalendarzu</a>.;Mageia.Org does not provide or endorse commercial/professional support or other services around the distribution. But there are organizations providing such services and more.
Mageia.Org nie dostarcza ani nie udziela komercyjnego/profesjonalnego wsparcia lub innych usług w całej dystrybucji. Są jednak organizacje dostarczające takich i innych usług.;Please check the <a href="%s">commercial vendors</a> list
Sprawdź listę <a href="%s">komercyjnych sprzedawców</a>.;Mageia software runs on most x86 computer systems available as of today, April 2011.
Oprogramowanie Mageia współpracuje z większością komputerów klasy x86 dostępnych dzisiaj, kwiecień 2011.;You can follow this hardware requirements list:
Listę wymagań sprzętowych jest następująca:;Processor: any AMD, Intel or VIA processor;
Procesory: dowolny procesor AMD, Intel lub VIA;;Memory (RAM): 512MB minimum, 2GB recommended;
Pamięć (RAM): minimum 512MB, rekomendowane 2GB;;Storage (HDD): 1GB for a minimal installation, 6GB for a full setup;
Powierzchnia dyskowa (HDD): 1GB dla minimalnej instalacji, 6GB dla pełnej instalacji;;Optical drive: CD or DVD depending on the ISO you use (network, USB key installation available);
Dysk optyczny: CD lub DVD zależnie od wybranego obrazu ISO (instalacja sieciowa, dostępna również na kluczu USB);;Graphic card: any ATI, Intel, Matrox, nVidia, SiS or VIA graphic card;
Karta graficzna: dowolna karta graficzna ATI, Intel, Matrox, nVidia, SiS lub VIA;;Sound card: any AC97, HDA or Sound Blaster sound card.
Karta dźwiękowa: dowolna karta dźwiękowa zgodna z AC97, HDA lub Sound Blaster.;For some kinds of hardware (Wi-Fi chipsets, 3D graphic cards) to work properly, specific firmware or software may be needed, this is available in a specific online repository called "nonfree" (learn more).
Niektóre typy sprzętu tj. chipsety Wi-Fi, karty graficzne 3D do prawidłowej pracy potrzebują specyficznego firmware'u lub oprogramowania, który jest dostępny w repozytorium zwanym "nonfree" (dowiedz się więcej).;We may set up a hardware compatibility list/directory as well as a hardware certification process; but that's still at the planning stage. Feel free to join/contact our <a href="%s">Web</a> and <a href="%s">QA</a> teams if you would like to help in this regard.
Chcemy stworzyć listę/katalog zgodności sprzętu jak również proces certyfikacji sprzętu; ale jest to dalej w planach. Zapraszamy do przyłączenia się lub kontaktu przez naszą <a href="%s">stronę www</a> i grupę <a href="%s">QA</a> jeśli potrzebujesz pomocy z tym związanej.


;You may check and report bugs on <a href="%s">our Bugzilla (bugs.mageia.org)</a>.
Możesz przeglądać i raportować błędy na <a href="%s">naszej Bugzilli (bugs.mageia.org)</a>.


;Bugs Reports
Raportowanie błędów


;You can look up existing %sdocumentation here%s. You may too look into our %sWiki%s.
Zapoznaj się z istniejącą %sdokumentacją%s. Zaglądnij także na stronę %sWiki%s.


;Lifecycle
Czas życia produktu


;Mageia releases are supported at least for 18 months.
Wydania Magei będą wspierane techniczne przez co najmniej 18 miesięcy.


;Mageia 1 will be supported until December 2012.
Wydanie Mageia 1 będzie wspierane do grudnia 2012 roku.


;Mageia 2 may have a longer lifecycle, this will be decided once released in May.
Mageia 2 może mieć dłuższy okres wsparcia technicznego, ale zostanie to zadecydowane w maju.


;You can look up existing <a href="//doc.mageia.org/">documentation here</a>. You may too look into our <a href="http://wiki.mageia.org/">Wiki</a>.
Zapoznaj się z istniejącą <a href="//doc.mageia.org/">dokumentacją</a>. Zaglądnij także na stronę <a href="http://wiki.mageia.org/">Wiki</a>{ok}.


;Documentation
Dokumentacja


;Mageia 1 will be supported until December 1st, 2012.
Mageia 1 będzie wspierana do 1 grudnia 2012.


;Mageia 2 will be supported until November 22nd, 2013.
Mageia 2 będzie wspierana do 22 listopada 2013.


More information about the Mageia-i18n mailing list